Fara í efni

REGLUR um sóttkví og einangrun vegna COVID-19

R E G L U R um sóttkví og einangrun vegna COVID-19.

1. gr.
Gildissvið.
Reglur þessar gilda um alla þá einstaklinga sem sóttvarnalæknir skyldar í sóttkví eða einangrun 
á grundvelli sóttvarnalaga nr. 19/1997, með síðari breytingum, hvort sem það er gert með almennri 
ákvörðun eða ákvörðun sem beint er sérstaklega að viðkomandi.
2. gr.
Markmið.
Sóttkví og einangrun eru opinberar sóttvarnaráðstafanir sem beitt er til að draga úr útbreiðslu 
farsótta, hvort sem er til eða frá Íslandi, innanlands eða til að varna útbreiðslu smits frá einstaklingum. Sóttkví er beitt þegar einstaklingur hefur mögulega smitast af sjúkdómi en er ekki með 
einkenni. Einangrun er beitt þegar einstaklingur er með smitandi sjúkdóm.
3. gr.
Skylda til að fara í sóttkví.
Einstaklingum, sem koma til Íslands frá löndum sem skilgreind eru af sóttvarnalækni sem hááhættusvæði og eru búsettir hér á landi eða eru íslenskir ríkisborgarar, er skylt að fara í sóttkví í 14 
daga frá komu til landsins. Að sama skapi skulu þeir sem hafa umgengist einstaklinga með COVID-19 fara í sóttkví í 14 daga frá því að þeir umgengust síðast smitaðan einstakling. Einstaklingar skulu 
sjálfir tilkynna um að þeir séu komnir í sóttkví í gegnum Heilsuveru á veffangið heilsuvera.is eða 
með tilkynningu til sinnar heilsugæslustöðvar.
Sóttvarnalæknir, eða þeir sem hann hefur falið að sinna því verkefni, getur skyldað einstaklinga 
til að fara í sóttkví ef möguleiki er á því að viðkomandi hafi smitast af COVID-19 og er skylt að 
hlýða þeim fyrirmælum.
4. gr.
Skyldur einstaklinga sem eru í sóttkví.
Þeim sem gert hefur verið að sæta sóttkví, hvort sem er á grundvelli 1. eða 2. mgr. 3. gr., er 
skylt að halda sig heima við eða á þeim stað þar sem þeir eru í sóttkví og hafa bein samskipti við 
sem fæsta einstaklinga, sbr. leiðbeiningar sóttvarnalæknis.
Í sóttkví felst eftirfarandi:
a.  Einstaklingur má ekki fara út af heimili nema brýna nauðsyn beri til, svo sem til að sækja 
nauðsynlega heilbrigðisþjónustu.
b.  Einstaklingur má ekki taka á móti gestum á heimili sínu meðan sóttkví stendur yfir.
c.  Einstaklingur má ekki nota almenningssamgöngur eða leigubíla.
d.  Einstaklingur má ekki fara til vinnu eða skóla þar sem aðrir eru.
e.  Einstaklingur má hvorki fara á mannamót né á staði þar sem margir koma saman, þ.m.t. í 
verslanir eða lyfjabúðir.
f.  Einstaklingur má ekki dvelja í sameiginlegum rýmum fjölbýlishúsa, svo sem stigagöngum, 
þvottahúsum eða sameiginlegum görðum/útivistarsvæðum, nema á leið inn og út.
5. gr.
Nánar um framkvæmd sóttkvíar.
Einstaklingar á sama heimili, sem voru útsettir fyrir smiti á sama tíma, geta verið í sóttkví 
saman á sama stað.
Sé hluti heimilismanna í sóttkví geta aðrir heimilismenn sinnt sínum daglegu störfum og börn 
farið í skóla. Gestir mega aftur á móti ekki koma á heimilið.
Vilji eða geti einstaklingar sem ekki hafa verið útsettir fyrir smiti ekki fara af heimilinu ættu 
þeir að takmarka snertingu við þann sem er í sóttkví eins og hægt er. Nr. 259  26. mars 2020
Ef sá sem er í sóttkví veikist verða aðrir heimilismenn að fara í sóttkví.
Sóttvarnalæknir hefur gefið út nánari leiðbeiningar fyrir almenning um sóttkví, sbr. fylgiskjal 1 
með reglum þessum. Einnig getur hann mælt sérstaklega fyrir um hvernig sóttkví skuli háttað í 
einstaka tilfellum, telji hann tilefni til.
6. gr.
Undanþágur.
Sóttvarnalæknir getur veitt undanþágu frá sóttkví vegna samfélagslega ómissandi innviða sem 
mega ekki stöðvast, svo sem á sviði raforku, fjarskipta, samgangna, sorphirðu, heilbrigðisstarfsemi, 
löggæslu, sjúkraflutninga eða slökkviliða.
Þá getur sóttvarnalæknir veitt undanþágu frá sóttkví vegna kerfislega og efnahagslega mikilvægrar starfsemi, svo sem til að tryggja fæðuöryggi, dreifingu nauðsynjavara eða efnahagslegt 
öryggi ríkisins með útflutningi.
7. gr.
Sérstakar reglur um einangrun.
Einstaklingar sem eru með staðfesta sýkingu af COVID-19 eða ætla má að þeir kunni að vera 
smitaðir, en þurfa ekki á sjúkrahúsdvöl að halda, skulu vera í einangrun í heimahúsi eða á stað sem 
almannavarnir og heilsugæsla á hverjum stað tilgreina.
Einstaklingur í einangrun á að halda sig heima við og hafa bein samskipti við sem fæsta, sbr. 
leiðbeiningar sóttvarnalæknis. Ákvæði 4. og 5. gr. eiga einnig við um þá sem sæta einangrun nema 
strangari reglur eigi við.
Að jafnaði skal einstaklingur sem er smitaður vera einsamall í einangrun. Aðrir heimilismenn 
geta þó verið í sóttkví á sama stað ef þeir vilja ekki eða geta ekki farið af heimilinu en þeir eiga að 
takmarka snertingu við þann sem er í einangrun eins og raunhæft er og helst að halda sig í a.m.k. 1 m 
fjarlægð frá hinum smitaða. Ef fleiri veikjast á heimilinu lengir það tíma sem aðrir heimilismenn 
þurfa að vera í sóttkví og mögulega einangrun.
Sóttvarnalæknir hefur gefið út nánari leiðbeiningar fyrir almenning um einangrun, sbr. fylgiskjal 2 með reglum þessum. Einnig getur hann mælt sérstaklega fyrir um hvernig einangrun skuli 
háttað í einstaka tilfellum, telji hann tilefni til.
Einangrun vegna COVID-19 má læknir aflétta þegar 14 dagar eru liðnir frá greiningu og 
sjúklingur hefur verið einkennalaus í a.m.k. sjö daga.
8. gr.
Viðurlög.
Brot gegn reglum þessum varða sektum eða fangelsi skv. 19. gr. sóttvarnalaga nr. 19/1997 eða 
175. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.
9. gr.
Gildistaka.
Reglur þessar sem settar eru á grundvelli 18. gr., sbr. 12. gr., sóttvarnalaga nr. 19/1997, með 
síðari breytingum, öðlast þegar gildi.
Heilbrigðisráðuneytinu, 26. mars 2020.
Svandís Svavarsdóttir.
Ásta Valdimarsdóttir.Nr. 259  26. mars 2020
Fylgiskjal 1.
Leiðbeiningar
fyrir almenning varðandi sóttkví í heimahúsi.
Sóttkví er notuð þegar einstaklingur hefur mögulega smitast af sjúkdómi en er ekki með 
einkenni. Einangrun á við sjúklinga með einkenni smitandi sjúkdóms.
Heimild sóttvarnalæknis til að grípa til slíkra ráðstafana er í 12. gr. sóttvarnalaga.
Sóttkví:
Einstaklingar með búsetu á Íslandi sem hafa verið erlendis á undangengnum 14 dögum eða hafa 
umgengist sjúklinga með COVID-19 þurfa að fara í sóttkví. 
•  Einstaklingar geta skráð sig sjálfir í sóttkví í gegnum heilsuvera.is og fara þær skráningar 
beint inn í miðlægan grunn sóttvarnalæknis og almannavarna. 
•  Þeir einstaklingar sem ekki geta skráð sig í gegnum heilsuvera.is eru beðnir um að tilkynna 
sóttkví til sinnar heilsugæslustöðvar.
Við upphaf sóttkvíar í heimahúsi skal fara yfir eftirfarandi með viðkomandi:
•  Heilbrigðisstarfsmaður veitir ítarlegar upplýsingar um smitleiðir og einkenni COVID-19 
sýkingar. Slíkar upplýsingar má líka finna á vef embættis landlæknis.
o  Smitleið er snerti- eða dropasmit. Það þýðir að veiran getur dreifst þegar veikur einstaklingur hóstar, hnerrar eða þurrkar sér um nefið og heilbrigður einstaklingur fær framan í 
sig dropa frá þeim veika eða hendur hans mengast af dropum og hann ber þær svo upp að 
andliti sínu. Einstaklingar í sóttkví þurfa að gæta vel að tíðum og góðum handþvotti.
•  Einstaklingur í sóttkví á að halda sig heima við og hafa bein samskipti við sem fæsta einstaklinga.
o  Einstaklingur í sóttkví má ekki fara út af heimili nema brýna nauðsyn beri til, s.s. til að 
sækja nauðsynlega heilbrigðisþjónustu, þá að höfðu samráði fyrirfram við heilsugæslu/síma 1700/112. Reglulegt eftirlit lækna eða tannlækna, sjúkraþjálfun eða slíkt sem 
ekki tengjast farsóttinni teljast ekki til nauðsynlegrar heilbrigðisþjónustu og ætti að 
afpanta slíka þjónustu og fá nýjan tíma eftir að sóttkví lýkur. Ef þörf er fyrir læknisþjónustu meðan á sóttkví stendur, hvort sem er mögulega COVID-19 sjúkdómur, 
önnur bráð veikindi eða slys þá skal taka fram að sóttkví sé í gildi. Það auðveldar 
aðgerðir til að hindra dreifingu mögulegs smits en á EKKI að tefja fyrir eða hamla 
því að einstaklingur fái nauðsynlega hjálp.
o  Einstaklingur í sóttkví má ekki nota almenningssamgöngur eða leigubíla. Sjá hér um 
samgöngur frá Keflavík eftir lendingu í Keflavík. Ef hann þarf að sækja heilbrigðisþjónustu má hann nota einkabíl ef hann er ökufær eða aðrir sem eru með honum í sóttkví, 
annars þarf að fá aðstoð við sjúkraflutninga í gegnum síma 1700/112.
o  Einstaklingur í sóttkví má ekki fara til vinnu eða í skóla þar sem aðrir eru. Hann getur 
þurft að fá vottorð þess efnis frá heilsugæslunni. Biðlað hefur verið til vinnuveitenda um 
að sýna því skilning ef starfsmaður þarf að vera í sóttkví.
o  Einstaklingur í sóttkví má ekki fara á mannamót, hvort sem þau varða starf hans, fjölskyldu eða félagslíf. T.d. vinnufundir, samkomur vinnufélaga, samkomur stéttarfélaga, 
fermingar, jarðarfarir, saumaklúbbar, kóræfingar, tónleikar o.s.frv.
o  Einstaklingar í sóttkví mega ekki fara á líkamsræktarstöðvar, sundlaugar, í leikhús, kvikmyndahús, verslanir eða á aðra staði þar sem margir koma saman.
o  Einstaklingar í sóttkví mega ekki fara sjálfir eftir aðföngum, þ. á m. í apótek, matvöruverslun, pósthús, banka eða annað.
o  Einstaklingur í sóttkví má ekki dvelja í sameiginlegum rýmum fjölbýlishúsa, s.s. stigagöngum, þvottahúsum eða sameiginlegum görðum/útivistarsvæðum.
o  Einstaklingur í sóttkví má ekki taka á móti gestum á heimili sínu meðan sóttkví stendur 
yfir.
o  Börn foreldra sem eru í sóttkví mega fara í skóla og mega fara út en þau mega ekki fá 
gesti á heimilið. Nr. 259  26. mars 2020
o  Einstaklingur í sóttkví má fara í gegnum stigagang í fjölbýlishúsi á leið inn og út (t.d. á 
leið í og úr göngutúr) en má ekki dvelja þar og þarf að halda sig í a.m.k. 2 m fjarlægð frá 
öðrum. Betra er ef einstaklingur í sóttkví notar stiga en hann/hún má nota lyftu ef þarf en 
skal þá vera einn/ein í lyftunni.
o  Einstaklingur í sóttkví má fara út á svalir eða í garð við heimilið. Ef aðrir eru þar líka 
þarf sá sem er í sóttkví að halda sig í a.m.k. 2 m fjarlægð.
o  Einstaklingur í sóttkví má fara í gönguferðir en þarf að halda sig í a.m.k. 2 m fjarlægð 
frá öðrum vegfarendum.
o  Einstaklingur í sóttkví má fara í bíltúr á einkabíl en ekki má eiga samskipti við aðra í 
návígi s.s. við bílalúgur veitingastaða.
o  Einstaklingur í sóttkví má fara út með heimilissorp.
o  Huga þarf vel að hreinlæti, handþvottur fyrir og eftir opnun sorprennu/ruslatunnu/
ruslageymslu, opnun sameiginlegra hurða, notkun handriðs, lyftu og strjúka yfir snertifleti með 70% spritti eða öðru sótthreinsandi efni eftir snertingu.
o  Æskilegast er að aðilar á heimilinu sem ekki hafa verið útsettir fyrir smiti séu ekki á 
heimilinu með einstaklingi sem er í sóttkví.
•  Ef þarf, geta aðrir á sama heimili sem voru útsettir fyrir smiti á sama tíma verið í sóttkví 
saman á sama stað.
o  Ef einstaklingar sem ekki hafa verið útsettir vilja/geta ekki farið af heimilinu ættu þeir að 
takmarka snertingu við þann sem er í sóttkví eins og hægt er. Hafa þarf sér salerni fyrir 
þann sem er í sóttkví, hann þarf að sofa í sérherbergi eða a.m.k. í sér rúmi. Ef ekki er 
möguleiki á sér salerni þarf að hafa sér handklæði til að þurrka sér í, þrífa alla snertifleti 
vel á milli klósettferða, þ.e. klósett, vask, blöndunartæki, sápu/-pumpu, slökkvara og 
hurðarhún. Ef sá sem er í sóttkví veikist verða aðrir heimilismenn að fara í sóttkví.
•  Takmarka þarf til hins ítrasta umgengni við annað fólk. Þess vegna getur einstaklingur þurft 
að fá aðstoð við aðföng o.þ.h. Sjá leiðbeiningar um börn í sóttkví.
o  Ef hluti heimilismanna er í sóttkví vegna dvalar erlendis eða tengsla við einstakling með 
COVID-19 sýkingu geta aðrir heimilismenn sinnt sínum daglegu störfum og séð um 
aðföng.
o  Ef heimilið allt er í sóttkví er hugsanlegt að vinir eða ættingjar geti sinnt aðföngum og 
skilið eftir við útidyr.
o  Ef heimsending matvæla og annarra nauðsynja er í boði á svæðinu er hægt að nýta þá 
þjónustu á meðan sóttkví stendur.
•  Hægt er að hafa samband við Rauða krossinn varðandi aðföng eftir þörfum. Allir sem 
staddir eru hér á landi en þurfa að vera í sóttkví í heimahúsi geta haft samband við hjálparsíma Rauða krossins í síma 1717 eða á netspjalli á www.1717.is. Þar er hægt að óska eftir
aðstoð, leita stuðnings, fá upplýsingar og ræða við einhvern í trúnaði. Hjálparsíminn er 
opinn allan sólarhringinn og númerið er gjaldfrjálst.
•  Mikilvægt er að beita grundvallar hreinlæti til að draga úr hættu á smiti (sjá um handþvott
og sýkingavarnir fyrir almenning á vef embættis landlæknis).
•  Einstaklingur í sóttkví mælir líkamshita sinn daglega og skráir.
•  Ef viðkomandi einstaklingur fær einkenni COVID-19 sýkingar ber honum að hafa samband 
í síma Læknavaktarinnar 1700 eða við sína heilsugæslu og fylgja frekari fyrirmælum.
o  Öndunarfæraeinkenni, sérstaklega hósti og andþyngsli, eru helstu einkenni COVID-19 
ásamt hita. Slappleiki og stoðkerfisverkir geta verið fyrstu einkenni, með eða án hita. 
Kvefeinkenni (nefrennsli o.þ.h.) og hálsbólga eru minna áberandi við COVID-19 sýkingu. Meltingareinkenni eru ekki áberandi í COVID-19 sýkingum en ekki útilokuð.
•  Ef einstaklingur í sóttkví verður fyrir bráðum veikindum og talin er þörf á sjúkrabíl til flutnings á sjúkrahús skal upplýsa starfsmann hjá síma 112 um mögulega kórónaveirusýkingu. 
Sóttkví vegna COVID-19 eru 14 dagar frá síðustu mögulegu smitun eða þar til einkenni 
koma fram. Ef einkenni koma fram og sýking er staðfest með sýnatöku skal fara eftir 
leiðbeiningum um einangrun í heimahúsi.Nr. 259  26. mars 2020
Fylgiskjal 2.
Leiðbeiningar
fyrir almenning varðandi einangrun í heimahúsi.
Sóttkví er notuð þegar einstaklingur hefur mögulega smitast af sjúkdómi en er ekki ennþá 
veikur sjálfur. Einangrun á við sjúklinga með einkenni smitandi sjúkdóms.
Heimild sóttvarnalæknis til að grípa til slíkra ráðstafana er í 12. gr. sóttvarnalaga.
Einangrun.
Einstaklingar sem eru með grunaða eða staðfesta COVID-19 sýkingu sem ekki þurfa á 
sjúkrahúsdvöl að halda, skulu vera í einangrun í heimahúsi eða á stað sem almannavarnir og 
heilsugæsla á hverjum stað tilgreina.
Við upphaf einangrunar í heimahúsi skal heilsugæslan eða símaþjónusta 1700 fara yfir 
eftirfarandi með viðkomandi:
•  Heilbrigðisstarfsmaður veitir ítarlegar upplýsingar um smitleiðir og einkenni COVID-19 
sýkingar. Slíkar upplýsingar má líka finna á vef embættis landlæknis.
o  Smitleið er snerti- eða dropasmit. Það þýðir að veiran getur dreifst þegar veikur einstaklingur hóstar, hnerrar eða þurrkar sér um nefið og heilbrigður einstaklingur fær framan í 
sig dropa/úða frá þeim veika eða hendur hans mengast af dropum og hann ber þær svo 
upp að andliti sínu.
o  Ef samskipti við utanaðkomandi eru óhjákvæmileg á sá sem er í einangrun að gæta vel 
að handhreinsun og nota andlitsgrímu ef hósti eða hnerri eru áberandi einkenni. Ef gríma 
er ekki fáanleg má nota bréfþurrku til að halda fyrir vitin þegar hóstað er eða hnerrað, en 
henni á að henda í plastpoka um leið og hún hefur verið notuð og hreinsa hendur vel.
•  Einstaklingur í einangrun á að halda sig heima við og hafa bein samskipti við sem fæsta.
o  Einstaklingur í einangrun má ekki fara út af heimili nema brýna nauðsyn beri til, s.s. til 
að sækja nauðsynlega heilbrigðisþjónustu, þá að höfðu samráði fyrirfram við heilsugæslu/síma 1700/112. Reglulegt eftirlit lækna eða tannlækna, sjúkraþjálfun eða sérfræðingsheimsóknir sem ekki tengjast farsóttinni teljast ekki til nauðsynlegrar heilbrigðisþjónustu á meðan einangrun stendur og ætti að afpanta slíka þjónustu og fá nýjan tíma 
eftir að einangrun lýkur. Ef þörf er fyrir læknisþjónustu meðan á einangrun stendur, 
hvort sem er versnandi COVID-19 sjúkdómur, önnur bráð veikindi eða slys þá er 
rétt að sá sem hefur samband við heilsugæslu/síma 1700/112 taki fram að einangrun sé í gildi. Það auðveldar aðgerðir til að hindra dreifingu mögulegs smits en 
á EKKI að tefja fyrir eða hamla því að einstaklingur fái nauðsynlega hjálp.
o  Einstaklingur í einangrun má ekki nota almenningssamgöngur eða leigubíla. Ef hann 
þarf að sækja heilbrigðisþjónustu má hann nota einkabíl ef hann er ökufær eða aðrir sem 
eru með honum í einangrun eða í sóttkví, annars þarf að fá aðstoð við sjúkraflutninga í 
gegnum síma 1700/112.
o  Einstaklingur í einangrun má ekki fara til vinnu eða í skóla þar sem aðrir eru. Hann 
getur þurft að fá vottorð þess efnis frá heilsugæslunni. Biðlað hefur verið til vinnuveitenda að sýna skilning á því að starfsmaður þarf að sæta einangrun áfram eftir 
að hann hefur náð sér af veikindunum (10 daga eftir að hiti hverfur).
o  Einstaklingur í einangrun má ekki fara á mannamót, hvort sem þau varða starf hans, 
fjölskyldu eða félagslíf. T.d. vinnufundir, samkomur vinnufélaga, samkomur stéttarfélaga, fermingar, jarðarfarir, saumaklúbbar, kóræfingar, tónleikar o.s.frv.
o  Einstaklingar í einangrun mega ekki fara á líkamsræktarstöðvar, sundlaugar, í leikhús, 
kvikmyndahús, verslunarmiðstöðvar eða á aðra staði þar sem margir koma saman.
o  Einstaklingar í einangrun mega ekki fara sjálfir eftir aðföngum, þ. á m. í apótek, matvöruverslun, pósthús, banka eða annað.
o  Einstaklingur í einangrun má ekki dvelja í sameiginlegum rýmum fjölbýlishúsa, s.s. 
stigagöngum, þvottahúsum eða sameiginlegum görðum/útivistarsvæðum.
o  Einstaklingur í einangrun má ekki taka á móti gestum á heimili sínu meðan einangrun 
stendur yfir. Nr. 259  26. mars 2020
o  Einstaklingur í einangrun má fara út á svalir eða í garð til einkaafnota við heimilið ef 
heilsa leyfir. Ef aðrir eru þar líka þarf sá sem er í einangrun að fara inn aftur og huga að 
handhreinsun áður en hann kemur við hurðarhúna sem aðrir nota o.þ.h.
o  Einstaklingur í einangrun má fara í gegnum stigagang í fjölbýlishúsi á leið inn og út en 
má ekki dvelja þar og þarf að halda sig í a.m.k. 2 m fjarlægð frá öðrum. Betra er ef 
einstaklingur í einangrun notar stiga en hann/hún má nota lyftu ef þarf en skal þá vera 
einn/ein í lyftunni.
o  Einstaklingur í einangrun má fara í bíltúr á einkabíl ef heilsa leyfir en aðrir mega ekki 
vera í bílnum nema þeir séu þegar í sóttkví og ekki má eiga samskipti við aðra í návígi 
s.s. við bílalúgur veitingastaða.
o  Einstaklingur í einangrun má fara út með heimilissorp ef heilsa leyfir og aðrir eru ekki á 
heimilinu til að sinna því. Æskilegt er að bera grímu ef líklegt er að mæta fólki á leiðinni, 
s.s. í fjölbýlishúsum, eða hafa meðferðis bréfþurrku til nota við hósta og hnerra og sinna 
handhreinsun fyrir og eftir opnun sorprennu/ruslageymslu og gjarnan strjúka yfir handföng með sótthreinsandi efni eftir snertingu.
•  Best er að einstaklingur sem er veikur sé einsamall í einangrun. Aðrir heimilismenn geta 
verið í sóttkví á sama stað ef þeir vilja ekki fara af heimilinu en ættu að takmarka snertingu 
við þann sem er í einangrun eins og raunhæft er, helst að halda sig í a.m.k. 1 m fjarlægð frá 
hinum sjúka. Ef fleiri veikjast á heimilinu lengir það tíma sem aðrir heimilismenn þurfa 
að vera í sóttkví og mögulega einangrun.
o  Rétt er að reyna að hafa glugga opna í sameiginlegum rýmum s.s. eldhúsi og baði.
o  Þrífið vel sameiginleg rými og helstu snertifleti, s.s. handfang á kæliskáp, ljósarofa og 
hurðarhúna.
o  Einstaklingur í einangrun ætti að sofa í sérherbergi eða að lágmarki í sér rúmi. Æskilegt 
er að hann hafi salerni til einkaafnota.
o  Mikilvægt er að beita grundvallar hreinlæti til að draga úr hættu á smiti (sjá leiðbeiningar 
um handþvott og sýkingavarnir fyrir almenning á vef embættis landlæknis).
o  Bréfþurrkur sem einstaklingur í einangrun notar eiga að fara beint í plastpoka sem er 
síðan lokað og hent með öðru heimilissorpi.
o  Æskilegt er að hafa handspritt við höndina þar sem sá veiki er.
•  Takmarka þarf til hins ítrasta umgengni við annað fólk. Þess vegna getur einstaklingur þurft 
að fá aðstoð við aðföng o.þ.h. Ef hluti heimilismanna er í einangrun þurfa aðrir heimilismenn að vera í sóttkví ef þeir hafa verið á heimilinu þegar fyrstu einkenni komu fram.
o  Þegar heimilið allt er í sóttkví eða einangrun er hugsanlegt að vinir eða ættingjar geti 
sinnt aðföngum og skilið eftir við útidyr.
o  Ef heimsending matvæla og annarra nauðsynja er í boði á svæðinu er hægt að nýta þá 
þjónustu á meðan sóttkví stendur.
o  Hægt er að hafa samband við Rauða krossinn varðandi aðföng eftir þörfum. Allir sem 
staddir eru hér á landi en þurfa að vera í sóttkví í heimahúsi geta haft samband við 
hjálparsíma Rauða krossins í símanúmerinu 1717 eða á netspjalli á www.1717.is. Þar er 
hægt að óska eftir aðstoð, leita stuðnings, fá upplýsingar og ræða við einhvern í trúnaði. 
Hjálparsíminn er opinn allan sólarhringinn og númerið er gjaldfrjálst.
•  Ef sá veiki þarfnast aðhlynningar er æskilegt að einn og sami aðili sinni því hlutverki meðan 
veikindin standa yfir.
o  Forðist beina snertingu við líkamsvessa (slím úr öndunarvegi, uppköst, hægðir o.s.frv.). 
Hafið einnota hanska við höndina til að nota ef snerta þarf slíkt.
o  Þvoið hendur eða notið handspritt eftir snertingu við sjúkling eða umhverfi hans.
•  Tengiliður heilbrigðisþjónustunnar, hjúkrunarfræðingur eða læknir heilsugæslunnar á viðkomandi svæði, verður í sambandi við viðkomandi daglega annaðhvort símleiðis eða með 
heimsóknum á meðan einangrun stendur yfir.
o  Einstaklingur mælir líkamshita sinn daglega og skráir. Nr. 259  26. mars 2020
o  Ef viðkomandi einstaklingur hefur versnandi einkenni ber honum að hafa samband símleiðis við tengilið sinn hjá heilsugæslunni eða í síma Læknavaktarinnar 1700 og fylgja 
frekari fyrirmælum.
o  Ef einstaklingur í einangrun verður fyrir bráðum veikindum og talin er þörf á sjúkrabíl til 
flutnings á sjúkrahús skal upplýsa starfsmann hjá síma 112 um grunaða/staðfesta kórónaveirusýkingu.
Einangrun vegna COVID-19 má læknir aflétta þegar BÆÐI eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
•  14 dagar eru liðnir frá greiningu
•  sjúklingur hefur verið einkennalaus í a.m.k 7 daga.
Í tilfellum þar sem vafi leikur á að ofantöldum skilyrðum sé fullnægt, getur þurft að endurtaka 
sýnatöku til veirugreiningar til að skera úr um það.
Eftir að einangrun lýkur ber hverjum einstaklingi engu að síður að forðast náin samskipti við 
áhættuhópa skv. nánari fyrirmælum læknis og huga vel að handhreinsun og almennu hreinlæti.
__________
B-deild – Útgáfud.: 26. mars 2020