Fara í efni

Sveitarstjórn

366. fundur 29. desember 2022 kl. 10:00 - 10:15 í stjórnsýsluhúsinu Innrimel 3
Nefndarmenn
  • Andrea Ýr Arnarsdóttir oddviti
  • Helga Harðardóttir varaoddviti
  • Helgi Pétur Ottesen ritari
  • Elín Ósk Gunnarsdóttir vararitari
  • Birkir Snær Guðlaugsson aðalmaður
  • Inga María Sigurðardóttir aðalmaður
  • Ómar Örn Kristófersson aðalmaður
Fundargerð ritaði: Helga Harðardóttir varaoddviti
Dagskrá

1.Hækkun útsvarsálagningar vegna fjármögnunar þjónustu við fatlað fólk.

2212041

Fyrir liggur samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga, dags. 16.12.2022, varðandi
fjármögnun þjónustu við fatlað fólk og hækkun útsvarsálagningar.

Gert er ráð fyrir að útsvarsálagning sveitarfélaga hækki um 0,22% stig gegn samsvarandi lækkun tekjuskattsálagningar ríkisins. Skattbyrði einstaklinga breytist því ekki með þessari aðgerð. Fjárhæðin sem flyst frá ríki til sveitarfélaga með þessu nemur um 5 ma.kr. á næsta ári. Viðeigandi lagabreytingar verða samþykktar á Alþingi og allar sveitarstjórnir þurfa að samþykkja 0,22% stiga hækkun útsvars fyrir áramót, svo samkomulagið raungerist.

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:
“Með vísan til ákvæða varðandi breytingu á fjármögnun á þjónustu við fatlað fólk í fyrirliggjandi samkomulagi á milli ríkis og sveitarfélaga, dags. 16.12.2022, er byggir á breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga sem samþykkt var á Alþingi 16.12.2022, samþykkir sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar að álagningahlutfall útsvars fyrir árið 2023 hækki um 0,22% ofan á áður samþykkta útsvarsálagningu og verði 13,91%. Gert er ráð fyrir að hækkun útsvars renni í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga og þaðan til sveitarfélaga til fjármögnunar á málaflokki fatlaðs fólks. Þar sem tekjuskattsálagning lækkar um samsvarandi mun ákvörðun þessi ekki leiða til þess að heildarálögur á skattgreiðendur muni hækka."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

2.Breytingar á Samþykkt um stjórn Hvalfjarðarsveitar.

2204043

Máli frestað á síðasta sveitarstjórnarfundi.
Síðari umræða um breytingar á Samþykkt um stjórn Hvalfjarðarsveitar nr. 692/2022

Oddviti bar upp eftirfarandi breytingartillögur:

1.
27. gr. a samþykktarinnar orðast svo, ásamt fyrirsögn:
Framsal sveitarstjórnar til fastanefnda
á valdi til fullnaðarafgreiðslu mála.

Fastanefndum sem taldar eru upp í 39. gr. samþykktar þessarar, er heimil fullnaðarafgreiðsla á grundvelli ákvæða í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins eða í sérstökum viðauka með samþykkt, mál á verksviði þeirra ef:
1. lög eða eðli máls mæla ekki sérstaklega gegn því,
2. þau varða ekki fjárhag sveitarfélagsins umfram það sem kveðið er á um í fjárhagsáætlun, og
3. þau víkja ekki frá stefnu sveitarstjórnar í veigamiklum málum.
Ályktanir nefnda teljast tillögur til sveitarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir, hafi viðkomandi nefnd ekki verið falin sérstaklega fullnaðarákvörðun um mál.
Beiðni um endurupptöku skal beint til sveitarstjóra nema annað sé tekið fram í samþykkt þessari eða viðauka og fer um endurupptöku samkvæmt 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.


2.
2. töluliður í liðnum Fastnefndir í 39. gr. samþykktarinnar orðast svo:
Fjölskyldu- og frístundanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Fjölskyldu- og frístundanefnd fer með lögbundin verkefni sem tengjast málaflokkum sem undir hana falla. Um er að ræða verkefni félagsmálanefndar skv. 5. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, jafnréttismál skv. 13. gr. laga um stjórnsýslu jafnréttismála nr. 151/2020, verkefni á sviði húsnæðismála, sbr. ákvæði laga um húsnæðismál nr. 44/1998, ákvæði laga um húsnæðisbætur nr. 75/2016 og laga um almennar íbúðir nr. 52/2016, málefni fatlaðs fólks samkvæmt lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018, málefni aldraðra, sbr. ákvæði laga nr. 125/1999, málefni innflytjenda, sbr. ákvæði laga nr. 116/2012, verkefni v/daggæslu í heimahúsum, sbr. reglugerð nr. 907/2005 auk verkefna á sviði forvarna. Fjölskyldu- og frístundanefnd er einnig falin yfirstjórn barnaverndarþjónustu samkvæmt 1. mgr. 12.gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. Fjölskyldu- og frístundanefnd hefur umsjón með styrkveitingum og samskiptum sveitarfélagsins við einstaklinga og félög vegna frístundamála. Fjölskyldu- og frístundanefnd fylgist með að starfsemi íþrótta- og æskulýðsstarfs sé samkvæmt ákvæðum æskulýðslaga nr. 70/2007. Fjölskyldu- og frístundanefnd skal hlutast til um mótun, setningu og endurskoðun forvarnarstefnu og skipulag forvarnarstarfs. Fjölskyldu- og frístundanefnd hefur umsjón með frístunda- og íþróttamálum á vegum sveitarfélagsins, m.a. skoðun á framboði tómstunda- og félagsstarfs í sveitarfélaginu. Fjölskyldu- og frístundanefnd hefur umsjón með rekstri vinnuskóla í Hvalfjarðarsveit og íþróttamannvirkjum og sundlaugum sem falla undir umsjón frístunda- og menningarfulltrúa sveitarfélagsins.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.


3.
Liðurinn Stjórnir og samstarfsnefndir í 39. gr. samþykktarinnar orðast svo:
Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum sveitarstjórnarkosningum kýs sveitarstjórn fulltrúa sveitarfélagsins í eftirtaldar samstarfsnefndir:

1. Dvalar- og hjúkrunarheimilið Höfði. Einn fulltrúi og annar til vara í stjórn Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Höfða skv. samningi við samstarfssveitarfélög.

2. Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands. Einn fulltrúi í fulltrúaráð, skv. lögum nr. 68/1994 um Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands.

3. Faxaflóahafnir sf. Einn aðalmaður og annar til vara í stjórn Faxaflóahafna sf. skv. ákvæðum félagssamnings og skv. hafnalögum nr. 61/2003.

4. Byggðasafnið í Görðum. Vegna málefna Byggðasafnsins í Görðum. Einn fulltrúi og annar til vara í menningar- og safnanefnd Akraneskaupstaðar, sbr. skipulagsskrá Byggðasafnsins í Görðum.

5. Heilbrigðisnefnd. Einn fulltrúi og annar til vara í sameiginlega heilbrigðisnefnd Vesturlands skv. lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998.

6. Hitaveitufélag Hvalfjarðar sf. Einn fulltrúi í stjórn og annar til vara, samkvæmt samþykktum félagsins.

7. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Samkvæmt samþykktum Sambands íslenskra sveitarfélaga kýs sveitarstjórn aðal- og varafulltrúa á landsþing sambandsins.

8. Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi. Sveitarstjórn kýs aðal- og varafulltrúa í stjórn og á aðalfund samkvæmt lögum samtakanna.

9. Vatnsveitufélag Hvalfjarðar sf. Kosið er í stjórn félagsins til eins árs í senn í samræmi við ákvæði sameignarfélagssamnings.

10. Yfirnefnd fjallskilamála. Einn fulltrúi og annar til vara.

11. Þróunarfélag Grundartanga ehf. Einn fulltrúi tilnefndur til setu í stjórn og annar til vara.

12. Snorrastofa. Einn fulltrúi tilnefndur til setu og annar

13. Umdæmisráð barnaverndar. Skal skipað þremur ráðsmönnum til fimm ára í senn samkvæmt 14. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002.

14. Öldungaráð. Í öldungaráði sitja sjö fulltrúar. Þrír fulltrúar kosnir af sveitarstjórn að loknum sveitarstjórnarkosningum og þrír fulltrúar tilnefndir af félagi eldri borgara, auk eins fulltrúa frá heilsugæslunni. Kjörtímabil ráðsins er hið sama og sveitarstjórnar.

15. Samráðshópur um málefni fatlaðs fólks. Í samráðshópnum sitja sex fulltrúar. Þrír kosnir af sveitarstjórn að loknum sveitarstjórnarkosningum og þrír tilnefndir af hagsmunasamtökum fatlaðs fólks.

16. Sjálfseignarstofnunin Grundarteigur. Einn fulltrúi tilnefndur í stjórn samkvæmt 4. gr. skipulagsskrá sjálfseignarstofnunarinnar.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.


4.
46. gr. a samþykktarinnar orðast svo, ásamt fyrirsögn:
Framsal sveitarstjórnar til starfsmanna til fullnaðarafgreiðslu mála.
Sveitarstjórn er heimilt að fela einstökum starfsmönnum fullnaðarafgreiðslu mála með sömu skilyrðum og nefnd eru í 27. gr. a samþykktar þessarar. Sveitarstjórn og hlutaðeigandi fastanefnd skal hafa eftirlit með afgreiðslu mála samkvæmt ákvæði þessu. Sveitarstjórn skal setja skýrar reglur í samþykkt um stjórn eða í sérstakan viðauka með samþykkt um fullnaðarafgreiðslu.
Samþykkt þessari fylgir viðauki um fullnaðarafgreiðslu mála vegna barnaverndarþjónustu, sbr. 3. mgr. 12. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2008, sbr. 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.


5.
Við samþykktina bætist nýr viðauki, Viðauki I, svohljóðandi:
Viðauki I
Um fullnaðarafgreiðslu mála vegna barnaverndarþjónustu

1. gr.
Fjölskyldu- og frístundanefnd er falin yfirstjórn barnaverndarþjónustunnar samkvæmt 1. mgr. 12. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002.

2. gr.
Starfsmenn barnaverndarþjónustu sem taldir eru upp í 2. mgr. 2. gr. viðauka þessa fara með vald til fullnaðarafgreiðslu mála samkvæmt 3. mgr. 12. gr. barnaverndarlaga, nr. 80/2002. Starfsmenn barnaverndarþjónustu bera ábyrgð á öllum verkefnum og ákvörðunum sem byggja á barnaverndarlögum sem ekki hafa verið falin öðrum þ.m.t. umdæmisráði, dómstólum eða öðrum stjórnvöldum sbr. 2. mgr. 10. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002.

Eftirtaldir starfsmenn fara með vald til fullnaðarafgreiðslu:
1.
Félagsmálastjóri er starfandi forstöðumaður barnaverndarþjónustu á hverjum tíma.

3. gr.

Eftir að starfsmenn barnaverndarþjónustu sem hafa fullnaðarafgreiðsluvald hafa tekið ákvörðun og hún verið tilkynnt, á aðili máls rétt á því að mál sé tekið fyrir að nýju ef ákvörðun hefur byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik eða ef íþyngjandi ákvörðun um boð eða bann hefur byggst á atvikum sem hafa breyst verulega frá því að ákvörðun var tekin, sbr. 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Endurupptaka er heimil innan þriggja mánaða frá því að aðila máls var eða mátti vera kunnugt um ákvörðunina. Aðili máls skal beina kröfu um endurupptöku máls til þess starfsmanns barnaverndarþjónustu skv. 2. mgr. 2. gr. sem ekki tók ákvörðunina. Sé það ekki mögulegt skal beina kröfu um endurupptöku máls til þess starfsmanns barnaverndarþjónustu sem ákvörðun tók.

4. gr.
Við birtingu ákvörðunar skal kynnt að um fullnaðarafgreiðslu sé að ræða á grundvelli heimildar í 12. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002, sbr. 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Að öðru leyti skal gætt að ákvæðum 20. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.


6.
Samþykkt þessi sem sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar hefur sett samkvæmt ákvæðum 9. gr. og 18. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:
"Sveitarstjórn samþykkir framlagða tillögu að breytingu á samþykkt um stjórn Hvalfjarðarsveitar nr. 692/2022 og felur oddvita að óska eftir staðfestingu ráðherra á samþykktinni og birtingu í Stjórnartíðindum."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

3.Styrkbeiðni vegna Menningardagskrár í Hallgrímskirkju í Saurbæ.

2212042

Mótframlag vegna menningarstyrks frá styrkarsjóði EBÍ.

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:
"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að styrkja menningardagskrá í Hallgrímskirkju í Saurbæ um 200.000 kr. á árinu 2022 og fjármagn verður tekið af óráðstöfuðu fjármagni á liðnum 05089, Menningarsjóður Hvalfjarðarsveitar."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

Fundi slitið - kl. 10:15.

Efni síðunnar