Fara í efni

Sveitarstjórn

187. fundur 15. desember 2014 kl. 16:00 - 18:00

Björgvin Helgason oddviti, Arnheiður Hjörleifsdóttir varaoddviti, Hjördís Stefánsdóttir 

ritari, Jónella Sigurjónsdóttir vararitari, Ása Helgadóttir aðalmaður, Stefán Ármannsson 

aðalmaður og Daníel Ottesen aðalmaður.

 

Skúli Þórðarson  sveitarstjóri, ritaði fundargerð.

 

Björgvin Helgason oddviti setti fundinn og bauð sveitarstjórnarmenn velkomna til 

fundar og var síðan gengið til áður boðaðrar dagskrár.

 

Kristjana Helga Ólafsdóttir sat fundinn undir dagskrárliðum 9 og 14 og að tillögu 

oddvita var samþykkt að taka þá liði fyrst til umræðu og afgreiðslu.

1.   1411003F - Sveitarstjórn - 185

 

Fundargerðin framlögð.

 

2.   1411005F - Sveitarstjórn - 186

 

Fundargerðin framlögð.

 

Oddviti benti á að í fundargerð 186. fundar sveitarstjórnar hafði láðst að 

bóka að Hjördís Stefánsdóttir hafði boðað forföll á fundinn og að 

varamaður sæti fundinn í hennar stað.

 

3.   1411004F - Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 49

 

Fundargerð framlögð

 

3.1.  1411017 - Ársfundur náttúruverndarnefndar 2014

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ársskýrsla USN nefndar, sem 

nefndin hefur tekið saman, verði send Umhverfisstofnun og 

skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram.

 

Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

 

3.2.  1303047 - Glammastaðir ehf. kt: 480113-0470.

 

Á 47. fundi USN nefndar var skipulagsfulltrúa falið að undirbúa svar 

við erindi Atla Más Ingólfssonar, hdl. f.h. forsvarsmanna Valz ehf. í 

samráði við sveitarstjóra og málinu frestað. Uppdráttur hefur borist 

þar sem tekið hefur verið tillit til óska landeiganda Geitabergs.  444 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að fallist verði á umsókn Valz 

ehf. um skiptingu lands út úr landi jarðarinnar Glammastaðaland, 

landnúmer 190661, með eftirfarandi athugasemdum:

Sveitarstjórn er með afgreiðslu sinni ekki á nokkurn hátt að staðfesta 

hnitpunkta þá sem fram koma á uppdrætti frá Landlínum ehf., dags. 

1.12.2014, sem umsækjandi hefur lagt fram með umsókn sinni. Eigandi 

aðliggjandi lands, Geitabergs, hefur ekki staðfest framangreindan 

uppdrátt en sveitarstjórn telur engu að síður að fallast megi á 

landskipti hins útskipta lands eins og þau eru færð inn á uppdráttinn, 

þar sem þau virðast vera í samræmi við þinglýst landamerki.

Sveitarstjórn er með afgreiðslu sinni ekki að taka afstöðu til deilna sem 

sveitarfélaginu er kunnugt um að séu vegna veiðiréttinda fyrir landi 

Glammastaðalands í Glammastaðavatni (Þórisstaðavatn), sbr. það sem 

kemur fram í þinglýstu afsali til Glammastaða ehf. (nú Valz ehf.) frá 

Arion banka hf., dags. 9. janúar 2013, þar um.

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn samþykkir að fresta afgreiðslu þessa dagskrárliðar 

vegna athugasemda sem borist hafa um að ný gögn í málinu hafi 

ekki verið kynnt aðilum málsins.

Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að fela skipulagsfulltrúa að kynna 

hlutaðeigandi aðilum þau gögn."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 7-0.

 

3.3.  1410029 - Ósk um undanþágu frá skipulagsreglugerð nr. 

90/2013 um fjarlægð milli bygginga og vega, Glammastaðir.

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að í umsögn sveitarfélagsins 

komi fram að sveitarfélagið sé ekki fylgjandi því að umrædd 

undanþága verði veitt.

Heimild í skipulagslögum til að veita undanþágur miðast við aðstæður 

"þegar sérstaklega standi á", sbr. 12. mgr. 45. gr. laganna.

Sveitarstjórn telur þessum skilyrðum ekki fullnægt í þessu máli. 

Þá telur sveitarstjórn að ákvæði 33. gr. lax- og silungsveiðilaga nr. 

61/2006, takmarki svigrúm til að samþykkja undanþágubeiðnina.

 

Tillagan samþykkt 7-0, jafnframt er skipulagsfulltrúa falið að ganga 

frá umsögn sveitarfélagsins til Umhverfis- og auðlindaráðuneytis.

 

3.4.  1409054 - Skipanes, framkvæmdaleyfi sjóvörn

 

Skipulagsstofnun óskar umsagnar Hvalfjarðarsveitar um hvort og á 

hvaða forsendum framkvæmdin skuli háð mati á umhverfisáhrifum að 

teknu tilliti til 3. viðauka í lögum nr. 106/2000 m.s.br.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að umsögn sveitarfélagsins verði 

eftirfarandi: "Umrædd framkvæmd er á svæði sem nýtur verndar 

samkvæmt Ramsar-samningnum (alþjóðlega mikilvægt votlendi). Sbr. 

auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda um friðlýsingu Grunnafjarðar 

gildir sú regla að landeigendum er heimilt að verja lönd sín ágangi 

sjávar. Umrædd framkvæmd stofnar hvorki gróðri né dýralífi svæðisins 

í hættu að mati USN nefndar. Aftur á móti mun framkvæmdin verja 445 

gróinn bakka og er því jákvæð með tilliti til gróðurverndar. Það er mat 

sveitarfélagsins að framkvæmdin hafi ekki veruleg umhverfisáhrif og sé 

því ekki háð mati á umhverfisáhrifum."

 

SGÁ óskaði að fram færi atkvæðagreiðsla um hæfi hans til að taka 

þátt í umræðu og atkvæðagreiðslu um þennan dagskrárlið.

Samþykkt var með 7 atkvæðum að SGÁ væri vanhæfur og vék 

hann því af fundinum undir þessum dagskrárlið.

Tillagan samþykkt 6-0.

 

3.5.  BH070041 - Sæla Hafnarlandi

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila stofnun lögbýlis á 

landinu Sælu lnr.208216 og Sælufjalls lnr. 208215 og 

byggingarfulltrúa falið að vinna málið áfram.

 

Tillagan samþykkt 7-0.

 

3.6.  1401020 - Deiliskipulag fyrir olíubirgðastöð, Litli-Sandur

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila að auglýsa 

deiliskipulag Olíubirgðastöðvar á Litla-Sandi ásamt umhverfisskýrslu 

sbr. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að teknu tilliti til 

ábendinga skipulagsfulltrúa við framlögð skipulagsgögn og honum 

falið að vinna málið áfram.

 

Tillagan samþykkt 7-0.

 

3.7.  1411029 - Umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir lagningu 

reiðvegar meðfram Svínadalsvegi 502 samhliða núverandi 

framkvæmd.

 

Nefndin leggur til við sveitarstjórn að framkvæmdaleyfi verði veitt að 

undangenginni grenndarkynningu fyrir landeigendum sbr. 5. mgr. 13. 

gr. og 44.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn samþykkir að veita framkvæmdaleyfi vegna 

umræddrar framkvæmdar en telur að ekki sé ástæða til að 

grenndarkynna framkvæmdina þar sem fyrir liggur að Vegagerðin 

hefur kynnt öllum hlutaðeigandi landeigendum áformin og aflað 

samþykkis þeirra."

Tillagan samþykkt 7-0.

 

3.8.  1409055 - Ytri Hólmur, framkvæmdaleyfi sjóvörn

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimilt verði að beita 3. mgr. 

44. gr. skipulagslaga sem felur í sér að stytta tímabil 

grenndarkynningar með áritun granna og landeiganda á 

kynningargögnum þar sem þeir lýsa því yfir að þeir geri ekki 

athugasemdir við framkvæmdina. Lagt er til að skipulagsfulltrúi vinni 

málið áfram og grenndarkynnt verði samhliða grenndarkynningu 

óverulegrar breytingar deiliskipulags af sama svæði. 

 

Samþykkt samhljóða 7-0.

 

3.9.  1412012 - Ytri Hólmur, breyting deiliskipulags íbúðalóða við 

Býlu

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimilt verði að beita 3. mgr. 

44. gr. skipulagslaga sem felur í sér að stytta tímabil 

grenndarkynningar með áritun granna og landeiganda á

kynningargögn þar sem þeir lýsa því yfir að þeir geri ekki 

athugasemdir við skipulagstillöguna. Lagt er til að skipulagsfulltrúi 

vinni málið áfram.

 

Tillagan samþykkt 7-0.

 

3.10.  1412005 - Hljóðvist á Grundartanga

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að á árinu 2015 verði ráðist í 

kortlagningu hávaða frá iðnaðarsvæði á Grundartanga í samræmi við 

reglugerð um kortlagningu hávaða og aðgerðaáætlanir nr. 1000/2005.

 

Tillagan samþykkt 7-0.

 

4.   1410006F - Fræðslu- og skólanefnd - 113

 

Fundargerðin framlögð.

Oddviti lagði til að afgreiðslur á liðum 1 og 4 í fundargerðinni verði teknir 

til afgreiðslu undir 11. lið í dagskrá. Tillagan samþykkt 7-0.

Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki að fela starfshópi um 

endurskoðun stjórnskipulags, samþykkta o.fl. að taka starfsreglur 

Ungmennaráðs til endurskoðunar. Tillagan samþykkt 7-0.

 

5.   1412018 - 114. fundur fræðslu- og skólanefndar.

 

Fundargerðin framlögð.

 

6.   1412010 - 1. og 2. fundur mannvirkja- og framkvæmdanefndar.

 

Fundargerðirnar framlagðar.

 

7.   1412011 - 23. og 24. fundur menningar- og atvinnuþróunarnefndar.

 

Fundargerðirnar framlagðar.

 

8.   1412017 - 2. fundur veitunefndar Hvalfjarðarsveitar.

 

Fundargerðin framlögð.

SGÁ gerði grein fyrir því sem nefndin hefur helst fjallað um en það er m.a. 

undirbúningur að borun hitastigulshola í tengslum við hitaveituvæðingu.

 

9.   1411012 - Fjárhagsáætlun 2015 - 2018.

 

Síðari umræða.

 

Sveitarstjóri fór yfir helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar ársins 2015 og 

fjárhagsáætlun áranna 2016-2018.

Fjármálastjóri fór yfir helstu breytingar sem orðið hafa á fjárhagsáætlun 

ársins 2015 frá fyrri umræðu. Heildarbreyting á milli umræðna til útgjalda 

alls kr. 6,7 millj. kr.

Fjárhagsáætlun A-og B hluta Hvalfjarðarsveitar vegna ársins gerir ráð fyrir 

jákvæðri rekstrarafkomu að fjárhæð 30,1 millj. kr. og að handbært fé í 

árslok verði 47,9 millj. kr.

Fjárhagsáætlun ársins 2015 ásamt breytingartillögum borin upp til 

samþykktar og samþykkt samhljóða 7-0.

Fjárhagsáætlun áranna 2016, 2017 og 2018 lögð fram til síðari umræðu 

og samþykktar.

Gert er ráð fyrir jákvæðri rekstrarafkomu A og B hluta öll árin. Niðurstaða 

fyrir hvert ár er eftirfarandi:

2016: Jákvæð rekstrarafkoma að fjárhæð 43,2 millj. kr. og handbært fé í 

árslok 108,6 millj. kr.

2017: Jákvæð rekstrarafkoma að fjárhæð 55,6 millj. kr. og handbært fé í 

árslok 180,0 millj. kr.

2018: Jákvæð rekstrarafkoma að fjárhæð 65,8 millj. kr. og handbært fé í 

árslok 260,0 millj. kr.

Fjárhagsáætlun áranna 2016, 2017 og 2018 borin upp til samþykktar og 

samþykkt samhljóða 7-0.

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu í tengslum við afgreiðslu 

fjárhagsáætlunar ársins 2015:

"Fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar 2014-2017 gerir ráð fyrir lántöku á 

árinu 2014 að fjárhæð 180 millj. kr. vegna fjárfestinga. Verði 

framangreindri lántöku ekki lokið fyrir árslok 2014 flyst lántökuheimildin 

180 millj. kr. yfir á árið 2015 og kemur sem liður í áætlað sjóðstreymi 

ársins 2015; nýtt langtímalán kr. 180 millj. kr."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 7-0.

 

10.   1409012 - Kaup á Staðarhöfða.

 

Áður frestað.

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

Í tengslum við erindi Nínu Ólafsdóttur og Steinþórs Bjarna Ingimarssonar 

frá 13. ágúst sl. samþykkir sveitarstjórn að landspildur í eigu 

sveitarfélagsins, Staðarhöfði og Bolastykki, verði ekki til sölu að svo 

komnu máli.

Tillagan samþykkt 7-0.

 

11.   1412019 - Samstarfssamningar við Akraneskaupstað.

 

Yfirferð á samningum við Akraneskaupstað.

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að segja upp og óska 

endurskoðunar á eftirtöldum samningum milli Hvalfjarðarsveitar og 448 

Akraneskaupstaðar frá og með næstu áramótum en skv. ákvæðum 

samninganna ber að segja þeim upp með 12 mánaða fyrirvara:

Samkomulag um rekstur tónlistarskóla.

Samstarfsamningi um félagsstarf aldraðra.

Samstarfssamningi um ýmis málefni á sviði félags- og íþróttamála.

Sveitarstjórn samþykkir að fela oddvita, varaoddvita og sveitarstjóra að 

fylgja samþykktinni eftir og eiga viðræður við fulltrúa Akraneskaupstaðar.

HS lýsti yfir stuðningi við tillöguna og sagðist vænta þess að við 

endurskoðun samnings um félags- og íþróttamál verði stefnumótun sem 

unnið er að í málaflokknum á vegum fræðslu- og skólanefndar höfð til 

hliðsjónar.

Tillagan samþykkt 7-0.

 

12.   1412021 - Staðgengils laun sveitarstjóra.

 

Tillaga sveitarstjóra um laun fyrir oddvita.

 

Sveitarstjóri lagði fram tillögu um greiðslu til oddvita vegna starfa hans á 

þeim tíma sem ekki var starfandi sveitarstjóri í Hvalfjarðarsveit.

Tillagan samþykkt 6-0.

Björgvin Helgason, oddviti vék af fundi við umræðu og afgreiðslu málsins.

 

13.   1412022 - Beiðni um fjárhagslega aðstoð vegna endurbóta við 

Hallgrímskirkju í Saurbæ.

 

Beiðni frá sóknarnefnd Hallgrímskirkju.

 

Oddviti bar upp eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið en samþykkir að fresta afgreiðslu 

þess þar til nánari upplýsingar um fjármögnun endurbóta á Hallgrímskirkju 

í Saurbæ liggja fyrir."

Samþykkt 7-0.

 

14.   1412023 - Afskriftir krafna.

 

Frá fjármálastjóra Hvalfjarðarsveitar.

 

Kristjana Helga Ólafsdóttir, fjármálastjóri gerði grein fyrir tillögu um 

afskriftir krafna. Samanlögð fjárhæð krafna er alls kr. 348.153-Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

 

15.   1412015 - Rekstraryfirlit janúar - október 2014.

 

Frá fjármálastjóra Hvalfjarðarsveitar.

 

Rekstraryfirlit Hvalfjarðarsveitar janúar-október 2014 framlagt.

 

16.   1412008 - Viljayfirlýsing um stofnun samstarfsvettvangs á 

Grundartanga.

 

Undirrituð viljayfirlýsing lögð fram til kynningar.

Undirrituð viljayfirlýsing framlögð.

 

17.   1412013 - Styrkur vegna námsupplýsingakerfis.

 

Frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu.

 

Bréf framlagt.

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu

"Sveitarstjórn samþykkir að vísa bréfinu til skoðunar fræðslu- og 

skólanefndar."

Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

 

18.   1411010 - 122. fundur Heilbrigðisnefndar.

 

Svar við bréfi dagsettu 20.11.2014 um skipan stjórnar Heilbrigðisnefndar 

Vesturlands, frá SSV.

 

Bréf SSV lagt fram til kynningar en þar er fjallað um skipan í nefndir, ráð 

og stjórnir á vegum samtakanna.

 

19.   1412007 - 822. fundur Sambands íslenskra sveitarfélaga.

 

Fundargerð lögð fram til kynningar.

 

20.   1412014 - 79. fundur Sorpurðunar Vesturlands hf., dags. 19. 

nóvember 2014 og gjaldskrárbreyting í Fíflholtum.

 

Fundargerð lögð fram til kynningar.

 

21.   1412016 - 112. fundur stjórnar SSV, 22. október 2014.

 

Fundargerð lögð fram til kynningar.

 

22.   1412020 - 1. fundur menningar- og safnanefndar og fjárhagsáætlun 

2015.

 

Fundargerð framlögð og fjárhagsáætlun ársins 2015 samþykkt samhljóða 

7-0.

 

 

Fleira gerðist ekki. Fundargerðin upp lesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 17:05 .

Efni síðunnar