Fara í efni

Sveitarstjórn

186. fundur 04. desember 2014 kl. 17:30 - 19:30

Björgvin Helgason oddviti, Arnheiður Hjörleifsdóttir varaoddviti, Jónella Sigurjónsdóttir 

vararitari, Ása Helgadóttir aðalmaður, Stefán Ármannsson aðalmaður, Daníel Ottesen 

aðalmaður og Ólafur Ingi Jóhannesson 1. varamaður.

 

Skúli Þórðarson  sveitarstjóri, ritaði fundargerð.

 

Björgvin Helgason oddviti, setti fundinn og bauð sveitarstjórnarmenn velkomna til 

fundar og var síðan gengið til áður boðaðrar dagskrár.

1.   1411003 - Starfsumsóknir - félagsmálastjóri

 

Sveitarstjóri leggur fram umsóknir félagsmálastjóra, og tillögu starfshóps 

um afgreiðslu.

 

Að fenginni tillögu starfshóps sem falið var að fara yfir umsóknir um starf 

félagsmálastjóra samþykkir sveitarstjórn að ráða Arndísi Höllu 

Jóhannesdóttur í 50% starf félagsmálastjóra Hvalfjarðarsveitar frá og með 

10. desember nk. 

Sveitarstjóra falið að ganga frá ráðningarsamningi við Arndísi Höllu sbr. 

framangreint.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 7-0.

 

2.   1411001 - Starfsumsóknir - skipulags- og umhverfisfulltrúi.

 

Sveitarstjóri leggur fram umsóknir skipulags- og umhverfisfulltrúa, og tillögu 

starfshóps um afgreiðslu.

 

Að fenginni tillögu starfshóps sem falið var að fara yfir umsóknir um starf 

skipulags- og umhverfisfulltrúa samþykkir sveitarstjórn að ráða Ólaf 

Melsted í starf skipulags- og umhverfisfulltrúa Hvalfjarðarsveitar. Um er að 

ræða tímabundna ráðningu til eins árs frá og með 1. janúar 2015.

Sveitarstjóra falið að ganga frá ráðningarsamningi við Ólaf sbr. 

framangreint.

Tillagan borin undir atkvæði samþykkt samhljóða 7-0.

 

3.   1403029 - Aðalskipulagsbreyting á stefnumörkun iðnaðarsvæða.

 

Sveitarstjórn samþykkti þann 12. ágúst sl. að auglýsa tillögu að breytingu 

stefnumörkunar Aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 sbr. 1. mgr. 

36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan var auglýst frá 29. ágúst til og 

með 10. október 2014. Athugasemdir bárust frá VSÓ ráðgjöf f. h. Silicor  

(dags. 3. okt. 2014), Faxaflóahöfnum (dags. 4. okt. 2014), Logos f. h. 

Norðuráls (dags. 3. júní 2014), Kjósarhreppi (dags. 8. okt. 

2014),Umhverfisvaktinni við Hvalfjörð (dags. 9. okt. 2014), Ragnheiður 

Þorgrímsdóttur (dags. 8. okt. 2014) og Landeigendur Kalastaða (vantar 

dags.)við auglýstri tillögu.Afgreiðslu málsins var frestað á 47. fundi USN 

nefndar.

 

Á 48. fundi USN nefndar var farið yfir innsendar athugasemdir og gerð 

eftirfarandi bókun: USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum 

VSÓ Ráðgjafar, f.h. Silicor, verði svarað á þá leið að með vísan til þess 

sem fram komi bæði í tillögu að breytingu á stefnumörkun um 

iðnaðarsvæði og í tillögu að breytingu á aðalskipulagi um landnotkun 

varðandi loftgæði telur Hvalfjarðarsveit ekki ástæðu til að láta 

athugasemdir Silicor, sem allar snúi að möguleikum til losunar tiltekinna 

lofttegunda á svæðinu, hafa áhrif á tillögu um breytingu á stefnumörkun 

aðalskipulags þar sem ekki sé vilji hjá sveitarfélaginu til að heimila aukna 

losun umræddra lofttegunda á svæðinu.

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum Faxaflóahafna sf. 

verði svarað á þá leið að Hvalfjarðarsveit telji orðalag tillögunnar 

fullnægjandi og því ekki ástæða til að láta athugasemdir Faxaflóahafna sf. 

hafa áhrif á tillögu um breytingu á stefnumörkun aðalskipulags.

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum LOGOS 

lögmannsþjónustu f.h. Norðuráls Grundartanga ehf. verði svarað með þeim 

hætti að bent verði á að sveitarstjórn beri, skv. skipulagslögum nr. 

123/2013, ábyrgð á því að aðalskipulag sé gert fyrir sveitarfélag og að 

skipulagsnefnd beri ábyrgð á vinnslu slíks skipulags og að það hafi verið 

raunin í vinnu við tillögu vegna breyttrar stefnumörkunar aðalskipulags. Þá 

verði jafnframt staðfest í svari til LOGOS að Hvalfjarðarsveit telji að 

breytingar á greinargerð aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2008-2020, 

varðandi losun nýrrar starfsemi á flúori og brennisteinstvíoxíði, nái ekki til 

þeirrar starfsemi sem þegar sé fyrir hendi á Grundartangasvæðinu. 

Starfsemi Norðuráls Grundartanga ehf. falli því ekki undir framangreinda 

breytingu. Hins vegar telji Hvalfjarðarsveit að sú breyting á skilmálum 

áðurnefnds aðalskipulags, sem vísi til þess að bestu fáanlegu tækni sem 

uppfylli svokallaða BAT staðla skuli ávallt vera beitt til að draga úr mengun 

frá iðnaðarsvæðum, skuli gilda jafnt um nýja sem eldri starfsemi á 

iðnaðarsvæðum innan sveitarfélagsins, enn fremur er í núgildandi 

aðalskipulagi, stefnumörkun um að stefnt skuli að því að draga úr 

flúormengun eins og kostur er frá iðnaðarsvæði við Grundartanga. Því séu 

athugasemdir þær sem fram komu í erindi LOGOS lögmannsþjónustu f.h. 

Norðuráls Grundartanga ehf. ekki þess eðlis að þær hafi áhrif á hina kynntu 

breytingartillögu.

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn í svari vegna ábendinga Kjósarhrepps 

um aukna mengun vegna aukinna umsvifa á Grundartanga verði vísað til 

þess að í umræddum tillögum Hvalfjarðarsveitar til breytinga á 

aðalskipulagi, þ.e. í þeirri breytingartillögu er varðar breytta stefnumörkun 

um iðnaðarsvæði, sé gert ráð fyrir því að kveðið verði á um, með ákveðnari 

hætti en í núgildandi aðalskipulagi, með hvaða hætti skuli dregið úr 434 

mengun frá iðnaðarsvæðum á Grundartanga. Þá geri tillögurnar jafnframt 

ráð fyrir því að óheimilt verði að hefja nýja starfsemi á svæðinu sem hafi í 

för með sér losun flúors og/eða brennisteinstvíoxíðs. Þannig sé að hluta til 

komið til móts við athugsemdir Kjósarhrepps en að aðrar athugasemdir hafi 

ekki áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum Umhverfisvaktarinnar 

við Hvalfjörð verði svarað á þá leið að ákveðið hafi verið að gera breytingu 

á framlögðum breytingartillögum þess efnis að mótvægisaðgerðum vegna 

efna-, hljóð-, sjón- og ljósmengunar á því svæði sem tillagan nái til verði 

lýst með nákvæmari hætti en gert var í auglýstum tillögum. Samsvarandi 

breytingar verði gerðar á umhverfisskýrslu sem gerð sé í tengslum við 

tillögu til breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi. Að öðru leyti hafi 

athugasemdir Umhverfisvaktarinnar ekki áhrif á hina kynntu 

breytingartillögu.

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum Brynju 

Þorbjörnsdóttur o.fl. verði svarað með þeim hætti að kynningarferli vegna 

tillagnanna hafi að mati Hvalfjarðarsveitar verið hagað fullkomlega í 

samræmi við fyrirmæli skipulagslaga nr. 123/2010 þar um. Þá verði athygli 

vakin á því í svarbréfi að í umræddum tillögum til breytinga á aðalskipulagi, 

þ.e. í þeirri breytingartillögu er varði breytta stefnumörkun um 

iðnaðarsvæði, sé gert ráð fyrir því að kveðið verði á um, með ákveðnari 

hætti en í núgildandi aðalskipulagi, hvernig skuli dregið úr loftmengun frá 

iðnaðarsvæðum á Grundartanga. Þá geri tillögurnar jafnframt ráð fyrir því 

að óheimilt verði að hefja nýja starfsemi á svæðinu sem hafi í för með sér 

losun flúors og/eða brennisteinstvíoxíðs. Að öðru leyti hafi athugasemdir 

Brynju og annarra bréfritara ekki áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að spurningum Ragnheiðar 

Þorgrímsdóttur tengdar loftmengun og hvort að ráðstafanir þær, sem tillaga 

Hvalfjarðarsveitar um breytta stefnumörkun á iðnaðarsvæði Grundartanga 

geri ráð fyrir að gripið verði til í því skyni að draga úr loftmengun, nái til 

þeirra fyrirtækja sem nú þegar starfa við Grundartanga og hvort að þær 

muni hafa áhrif á það hvort að Norðurál muni fá leyfi til að auka framleiðslu 

sína verði svarað þannig að breytingar þær sem lagðar séu til í umræddum 

tillögum muni aðeins ná til nýrrar starfsemi við Grundartanga. Þær muni því 

ekki hafa nein áhrif á rekstur þeirra aðila sem þar stundi atvinnurekstur sinn 

að öðru leyti en því að öllum fyrirtækjum á svæðinu muni verða skylt að 

lúta því að bestu fáanlegu tækni sem uppfylli svokallaðan BAT staðal verði 

ávallt beitt til að draga úr mengun frá iðnaðarsvæðunum.

 

Sveitarstjórn samþykkir bókun USN nefndar og tillögu breytingar 

aðalskipulags er varðar stefnumörkun iðnaðarsvæða sbr. 1. mgr. 32. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2014. Skipulagsfulltrúa er falið að senda samþykkta 

tillögu til Skipulagsstofnunar ásamt athugasemdum og umsögnum 

sveitarstjórnar um þær. Jafnframt er skipulagsfulltrúa falið að senda þeim 

aðilum er athugasemdir gerður afgreiðslu og umsögn sveitarstjórnar og 

auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 7-0.

 

4.   1311026 - Breyting aðalskipulags iðnaðar- og athafnasvæðis á 

Grundartanga

 

Sveitarstjórn samþykkti þann 12. ágúst sl. að auglýsa tillögu að breytingu 

landnotkunar Aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 sbr. 1. mgr. 36. 

gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan var auglýst frá 29. ágúst til og með 

10. október 2014. Athugasemdir bárust frá Logos f. h. Norðuráls (dags. 3. 

júní 2014), Norðuráli (dags. 10. okt. 2014), Kjósarhreppi (dags. 8. okt. 

2014, Umhverfisvaktinni við Hvalfjörð (dags. 9. okt. 2014), Ragnheiði 

Þorgrímsdóttur, Kúludalsá (dags. 8. okt. 2014), Landeigenda Kalastaða

(vantar dags.), Hallfreði Vilhjálmssyni, Kambshóli (dags. 6. okt. 2014), 

Þórarni Jónssyni (dags. 2. okt. 2014) og Sigurbirni Hjaltasyni, Kiðafelli 

(dags. 10. okt. 2014) við auglýstri tillögu.Afgreiðslu málsins var frestað á 

47. fundi USN nefndar. Skipulagsfulltrúa var falið að leita álits 

hljóðverkfræðings í samræmi við þær ábendingar sem bárust við auglýsta 

tillögu.

 

Á 48. fundi USN nefndar var farið yfir innsendar athugasemdir og gerð 

eftirfarandi bókun: USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum 

LOGOS lögmannsþjónustu f.h. Norðuráls Grundartanga ehf. verði svarað 

með þeim hætti að Hvalfjarðarsveit telji að breytingar á greinargerð 

aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2008-2020, varðandi losun nýrrar 

starfsemi á flúori og brennisteinstvíoxíði, nái ekki til þeirrar starfsemi sem 

þegar sé fyrir hendi á Grundartangasvæðinu. Starfsemi Norðuráls 

Grundartanga ehf. falli því ekki undir framangreinda breytingu. Hins vegar 

telji Hvalfjarðarsveit að sú breyting á skilmálum áðurnefnds aðalskipulags, 

sem vísi til þess að bestu fáanlegu tækni sem uppfylli svokallaða BAT 

staðla skuli ávallt vera beitt til að draga úr mengun frá iðnaðarsvæðum, 

skuli gilda jafnt um nýja sem eldri starfsemi á iðnaðarsvæðum innan 

sveitarfélagsins, enn fremur er í núgildandi aðalskipulagi, stefnumörkun um 

að stefnt skuli að því að draga úr flúormengun eins og kostur er frá 

iðnaðarsvæði við Grundartanga. Því séu athugasemdir þær sem fram 

komu í erindi LOGOS lögmannsþjónustu f.h. Norðuráls Grundartanga ehf. 

ekki þess eðlis að þær hafi áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að atriðum þeim sem Norðurál 

Grundartanga ehf. fjallar um í erindi sínu varðandi tillögu um breytta 

landnotkun skv. aðalskipulagi verði svarað þannig að bent verði á í bréfi að 

umræddar tillögur Hvalfjarðarsveitar til breytinga á aðalskipulagi 

landnotkunar og á stefnumörkun fyrir iðnaðarsvæðið við Grundartanga 

varði einungis ný iðnaðarsvæði þar sem engin starfsemi sé í dag, sbr. 

neðanmálsgrein á blaðsíðu 12 í greinargerð með breytingartillögu að 

breyttu deiliskipulagi á austursvæði hafnarsvæðis Grundartanga. 

Fyrirhugaðar breytingar muni skv. því ekki hafa áhrif á starfsemi félagsins á 

Grundartangasvæðinu. Að öðru leyti hafi athugasemdir Norðuráls 

Grundartanga ehf. ekki áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

 

USN nefnd beinir ábendingum og athugasemdum Umhverfisvaktarinnar við 

Hvalfjörð beint til sveitarstjórnar er varðar liði A, B1, B2, B3, B4b og B4d. 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum vegna liðs B4a, 

athugasemd við framkvæmd stefnu aðalskipulags um að dregið verði úr 

mengun og neikvæðum umhverfisáhrifum, verði svarað á þá leið að  

sveitarstjórn hefur látið Environice vinna skýrslu um umhverfisþætti 

fyrirhugaðrar verksmiðju Silicor Materials við Grundartanga. Megin 

niðurstaða þeirrar úttektar er sú að umræddri starfsemi fylgi ekki 

umhverfisleg áhætta umfram það sem fram kemur í fyrirspurn Silicor 

Materials til Skipulagsstofnunar um matsskildu framkvæmdarinnar og í 

ákvörðun Skipulagsstofnunar frá apríl sl. Umrædd skýrsla verður gerð 

opinber á næstu dögum. USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að 

ábendingum vegna liðs B4c, athugasemd við framkvæmd stefnu 

aðalskipulags um að dregið verði úr mengun og neikvæðum 

umhverfisáhrifum, verði svarað á þá leið að sveitarstjórn muni beita sér fyrir 

því að unnin verði viðbragðsáætlun vegna mengunarslysa af völdum 

stóriðju við Grundartanga. USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að 

ábendingum vegna liðs B5, deiliskipulag óvissunar, verði svarað á þann 

máta að það séu hefðbundin vinnubrögð hjá skipulagsyfirvöldum að 

deiliskipuleggja landsvæði innan sveitarfélags, þ.m.t. hafnar-, iðnaðar- og 

athafnasvæði, án þess að fyrir liggi þá hvaða aðilar muni hefja starfsemi á 

svæðinu. Slíkt vinnulag sé í samræmi við gildandi skipulagslög nr. 

123/2010. . Í skipulagsgögnum þurfi aðeins að koma fram hvaða tegund 

landnotkunar sé heimil á hinu umrædda svæði, í samræmi við fyrirmæli í 

skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Þeirri skyldu sé að mati sveitarfélagsins 

fullnægt í þeim gögnum sem liggja breytingartillögunum til grundvallar. 

USN nefnd vill jafnframt beina því til sveitarstjórnar að í svari sínu til 

Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð, varðandi mögulega aukningu á hvers 

konar mengun í kjölfar stækkunar iðnaðarsvæðis við Grundartanga, hefur 

verið ákveðið að gera breytingu á framlögðum breytingartillögum þess efnis 

að mótvægisaðgerðum vegna efna-, hljóð-, sjón- og ljósmengunar verði 

lýst með nákvæmari hætti en gert var í auglýstum tillögum. Samsvarandi 

breytingar verði gerðar á umhverfisskýrslu sem gerð sé í tengslum við 

tillögu til breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi. Að öðru leyti hafi 

athugasemdir Umhverfisvaktarinnar ekki áhrif á hina kynntu 

breytingartillögu.

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum Brynju 

Þorbjörnsdóttur o.fl. verði svarað með þeim hætti að kynningarferli vegna 

tillagnanna hafi að mati Hvalfjarðarsveitar verið hagað fullkomlega í 

samræmi við fyrirmæli skipulagslaga nr. 123/2010 þar um. Þá verði athygli 

vakin á því í svarbréfi að í umræddum tillögum til breytinga á aðalskipulagi, 

þ.e. í þeirri breytingartillögu er varði breytta stefnumörkun um 

iðnaðarsvæði, sé gert ráð fyrir því að kveðið verði á um, með ákveðnari 

hætti en í núgildandi aðalskipulagi, hvernig skuli dregið úr loftmengun frá 

iðnaðarsvæðum á Grundartanga. Þá geri tillögurnar jafnframt ráð fyrir því 

að óheimilt verði að hefja nýja starfsemi á svæðinu sem hafi í för með sér 

losun flúors og/eða brennisteinstvíoxíðs. Til viðbótar við það sem að 

framan greini hafi Hvalfjarðarsveit tekið til greina innsendar athugasemdir 

er varða mengun og hefur bætt inn í breytingartillögu aðal- og 

deiliskipulags ákvæðum um mótvægisaðgerðir sem draga eigi úr hljóð-, 

ljós-, efna- og sjónmengun á hinu deiliskipulagða svæði. Þá hafi verið hert 

á tillögunum hvað varðar meðferð úrgangs frá skipulagða svæðinu. Telur 

sveitarfélagið að með þessu sé komið til móts við athugasemdir í erindinu 

varðandi þetta efni. Að öðru leyti hafi athugasemdir Brynju og annarra 

bréfritara ekki áhrif á hina kynntu breytingartillögu. 

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Ragnheiðar 

Þorgrímsdóttur við það að ekki liggi fyrir í tillögum um breytingar á 

aðalskipulagi hvaða starfsemi muni fara fram á því svæði sem fellur undir 

tillögu breytingar deiliskipulags verði svarað með þeim hætti að það séu 

hefðbundin vinnubrögð hjá skipulagsyfirvöldum að deiliskipuleggja 

landsvæði innan sveitarfélags, þ.m.t. hafnar-, iðnaðar- og athafnasvæði, án 

þess að fyrir liggi þá hvaða aðilar muni hefja starfsemi á svæðinu. Slíkt 

vinnulag sé í samræmi við gildandi skipulagslög nr. 123/2010. Í 

skipulagsgögnum þurfi aðeins að koma fram hvaða tegund landnotkunar 

sé heimil á hinu umrædda svæði, í samræmi við fyrirmæli í 

skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Þeirri skyldu hafi að mati sveitarfélagsins 

verið fullnægt í þeim gögnum sem liggja breytingartillögunum til 

grundvallar. Aðrar athugasemdir kalli ekki á viðbrögð af hálfu 

sveitarfélagsins að svo stöddu.

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Hallfreðs 

Vilhjálmssonar verði svarað með þeim hætti að athugasemdin sé tekin til 

greina og að sveitarfélagið muni leggja til að umrædd vegtenging verði sett 

inn á uppdrætti breytingar landnotkunar aðalskipulags og deiliskipulags 

varðandi legu vegarins og tengingar við Grundartangaveg. Aðrar 

athugasemdir Hallfreðs kalli ekki á viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins að svo 

stöddu.

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Þórarins 

Jónssonar þess efnis að stefnumótun við Grundartanga samrýmist ekki 

samþykktu aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar verði svarað á þann máta að 

vísað verði til þess að í greinargerð með umræddu aðalskipulagi sé fjallað 

um framtíðarsýn vegna iðnaðar- og hafnarsvæðisins við Grundartanga. Þá 

verði vakin athygli á því að orðrétt segi í greinargerðinni: ?Stefnt er að því 

að uppbygging iðnaðar verði aðallega við Grundartanga og dregið verði úr 

notkun annarra iðnaðarlóða innan sveitarfélagsins ef þess er kostur.? Líti 

Hvalfjarðarsveit svo á að í þeim orðum felist formleg stefnumótun 

sveitarfélagsins um Grundartangasvæðið sem hafi hlotið samþykki 

Skipulagsstofnunar og umhverfisráðherra. Aðrar athugasemdir í bréfi 

Þórarins kalli ekki á viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins að svo stöddu.

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Sigurbjörns 

Hjaltasonar um loft- og sjónmengun sem stafi frá Grundartangasvæðinu 

verði svarað þannig að vegna innsendra athugasemda varðandi mengun 

hafi Hvalfjarðarsveit bætt inn í breytingartillögu aðal- og deiliskipulags 

ákvæðum um mótvægisaðgerðir sem draga eigi úr hljóð-, ljós-, efna- og 

sjónmengun á umræddu skipulagssvæði. Telur sveitarfélagið að með 

þessu sé komið til móts við athugasemdir varðandi þetta efni. Aðrar 

athugasemdir í bréfi Sigurbjörns kalli ekki á viðbrögð af hálfu 

sveitarfélagsins að svo stöddu hvað varðar tillögur að breyttri landnotkun 

skv. aðalskipulagi.

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að enn fremur verði gerð breyting á 

framlagðri breytingartillögu aðalskipulags þess efnis að skilgreint 

iðnaðarsvæði við fornleifasvæðið á Katanesi minnki um 1 ha. Breytingin er  

gerð að ósk landeiganda.

 

Sveitarstjórn samþykkir bókun USN nefndar og tillögu breytingar 

aðalskipulags er varðar iðnaðar- og athafnasvæði við Grundartanga, sbr. 1. 

mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2014. Sveitarstjórn telur að umræddar 

breytingar á auglýstri tillögu séu ekki taldar breyta tillögunni í 

grundvallaratriðum og því ekki þörf á að auglýsa hana á nýjan leik. 

Skipulagsfulltrúa er falið að senda samþykkta tillögu til Skipulagsstofnunar 

ásamt athugasemdum og umsögnum sveitarstjórnar um þær. Jafnframt er 

skipulagsfulltrúa falið að senda þeim aðilum er athugasemdir gerðu 

afgreiðslu og umsögn sveitarstjórnar og auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 7-0.

Oddviti leggur til, varðandi athugasemdir umhverfisvaktarinnar sem USN 

nefnd vísaði til sveitarstjórnar (liðir A, B1, B2, B3, B4b og B4d), að 

sveitarstjóra, oddvita og varaoddvita verði falið að funda með stjórn 

umhverfisvaktarinnar.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 7-0.

 

5.   1406020 - Breyting deiliskipulags austursvæðis við Grundartanga

 

Sveitarstjórn samþykkti þann 12. ágúst sl. að auglýsa tillögu að breytingu 

deiliskipulags austursvæðis við Grundartanga sbr. 1. mgr. 43. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan var auglýst frá 29. ágúst til og með 10. 

október 2014. Athugasemdir bárust frá Norðuráli (dags. 10. okt. 2014), 

Kjósarhreppi (dags. 8. okt. 2014, Umhverfisvaktinni við Hvalfjörð (dags. 9. 

okt. 2014), Ragnheiði Þorgrímsdóttur, Kúludalsá (dags. 8. okt. 2014), 

Landeigenda Kalastaða (vantar dags.), lóðahafa Birkihlíðar 30, 31, 32 og 

34 í landi Kalastaða (dags. 1. okt. 2014), Hallfreði Vilhjálmssyni, Kambshóli 

(dags. 6. okt. 2014), Þórarni Jónssyni (dags. 2. okt. 2014) og Sigurbirni 

Hjaltasyni, Kiðafelli (dags. 10. okt. 2014) við auglýstri tillögu.Afgreiðslu 

málsins var frestað á 47. fundi USN nefndar. Skipulagsfulltrúa var falið að 

leita álits hljóðverksfræðings í samræmi við þær ábendingar sem bárust við 

auglýsta tillögu.

 

Á 48. fundi USN nefndar var farið yfir innsendar athugasemdir og gerð 

eftirfarandi bókun: USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum 

Norðuráls Grundartanga ehf. (NG) vegna tillagna um breytingu 

deiliskipulags verði svarað með þeim hætti að vísað verði til þess í 

svarbréfi að í greinargerð með breytingartillögunni að breyttu deiliskipulagi 

á austursvæði hafnarsvæðis Grundartanga sé svæðið sem umrædd 

skipulagsbreyting eigi að ná til skilgreind, n.t.t. í kafla 2.3. á bls. 6. Það liggi 

því ljóst fyrir hvaða svæði falli undir þá skilmála sem þar eru settir fram og 

að svæði það sem NG sé með starfsemi sína á sé utan þess svæðis. Hvað 

varði athugasemd um meðferð úrgangs þá fallist Hvalfjarðarsveit á 

ábendingu félagsins og muni taka orðalagið "skilað til viðurkennds aðila" 

eða sambærilegt orðalag upp í greinargerðina. Vegna athugasemda NG 

við uppdrátt 1 og óskar um aukið heimilað byggingamagn á lóðinni 

Katanesvegur 8, um rýmkaðar kvaðir vegna lóðarmarka og ósk félagsins 

um að sú lóð verði sameinuð lóðum að Hafnargötu 1 og 3, þá fallist 

sveitarstjórn á þær athugasemdir og muni leitast við að gera viðeigandi 

breytingar á tillögunni. Þá verði með sama hætti fallist á ábendingu NG um  

að gera þurfi breytingu vegna flutningsleiðar efnisflutningaröra neðanjarðar 

og mun leggja til breytingar á tillögunni. Að öðru leyti hafi athugasemdir NG 

ekki áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

 

USN nefnd beinir ábendingum og athugasemdum Umhverfisvaktarinnar við 

Hvalfjörð beint til sveitarstjórnar er varðar liði A, B1, B2, B3, B4b og B4d. 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum vegna liðs B4a, 

athugasemd við framkvæmd stefnu aðalskipulags um að dregið verði úr 

mengun og neikvæðum umhverfisáhrifum, verði svarað á þá leið að 

sveitarstjórn hefur látið Environice vinna skýrslu um umhverfisþætti 

fyrirhugaðrar verksmiðju Silicor Materials við Grundartanga. Megin 

niðurstaða þeirrar úttektar er sú að umræddri starfsemi fylgi ekki 

umhverfisleg áhætta umfram það sem fram kemur í fyrirspurn Silicor 

Materials til Skipulagsstofnunar um matsskildu framkvæmdarinnar og í 

ákvörðun Skipulagsstofnunar frá apríl sl. Umrædd skýrsla verður gerð 

opinber á næstu dögum. USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að 

ábendingum vegna liðs B4c, athugasemd við framkvæmd stefnu 

aðalskipulags um að dregið verði úr mengun og neikvæðum 

umhverfisáhrifum, verði svarað á þá leið að sveitarstjórn beiti sér fyrir því 

að unnin verði viðbragðsáætlun vegna mengunarslysa af völdum stóriðju 

við Grundartanga. USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum 

vegna liðs B5, deiliskipulag óvissunar, verði svarað á þann máta að það 

séu hefðbundin vinnubrögð hjá skipulagsyfirvöldum að deiliskipuleggja 

landsvæði innan sveitarfélags, þ.m.t. hafnar-, iðnaðar- og athafnasvæði, án 

þess að fyrir liggi þá hvaða aðilar muni hefja starfsemi á svæðinu. Slíkt 

vinnulag sé í samræmi við gildandi skipulagslög nr. 123/2010. . Í 

skipulagsgögnum þurfi aðeins að koma fram hvaða tegund landnotkunar 

sé heimil á hinu umrædda svæði, í samræmi við fyrirmæli í 

skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Þeirri skyldu sé að mati sveitarfélagsins 

fullnægt í þeim gögnum sem liggja breytingartillögunum til grundvallar. 

USN nefnd vill jafnframt beina því til sveitarstjórnar að í svari sínu til 

Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð, varðandi mögulega aukningu á hvers 

konar mengun í kjölfar stækkunar iðnaðarsvæðis við Grundartanga, hefur 

verið ákveðið að gera breytingu á framlögðum breytingartillögum þess efnis 

að mótvægisaðgerðum vegna efna-, hljóð-, sjón- og ljósmengunar verði 

lýst með nákvæmari hætti en gert var í auglýstum tillögum. Samsvarandi 

breytingar verði gerðar á umhverfisskýrslu sem gerð sé í tengslum við 

tillögu til breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi. Að öðru leyti hafi 

athugasemdir Umhverfisvaktarinnar ekki áhrif á hina kynntu 

breytingartillögu.

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum Brynju 

Þorbjörnsdóttur o.fl. verði svarað með þeim hætti að kynningarferli vegna 

tillagnanna hafi að mati Hvalfjarðarsveitar verið hagað fullkomlega í 

samræmi við fyrirmæli skipulagslaga nr. 123/2010 þar um. Þá verði bent á 

að Hvalfjarðarsveit hafi tekið til greina innsendar athugasemdir er varði 

mengun og hafi því bætt inn í breytingartillögu aðal- og deiliskipulags 

ákvæðum um mótvægisaðgerðir sem draga eigi úr hljóð-, ljós-, efna- og 

sjónmengun á hinu deiliskipulagða svæði. Þá hafi verið hert á tillögunum 

hvað varðar meðferð úrgangs frá skipulagða svæðinu. Telur sveitarfélagið 

að með þessu sé komið til móts við athugasemdir í erindinu varðandi þetta 

efni. Að öðru leyti hafi athugasemdir Brynju og annarra bréfritara ekki áhrif 

á hina kynntu breytingartillögu.

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Ragnheiðar 

Þorgrímsdóttur við það að ekki liggi fyrir í tillögum um breytingar á 

aðalskipulagi hvaða starfsemi muni fara fram á því svæði sem fellur undir 

tillögu breytingar deiliskipulags verði svarað með þeim hætti að það séu 

hefðbundin vinnubrögð hjá skipulagsyfirvöldum að deiliskipuleggja 

landsvæði innan sveitarfélags, þ.m.t. hafnar-, iðnaðar- og athafnasvæði, án 

þess að fyrir liggi þá hvaða aðilar muni hefja starfsemi á svæðinu. Slíkt 

vinnulag sé í samræmi við gildandi skipulagslög nr. 123/2010. Í 

skipulagsgögnum þurfi aðeins að koma fram hvaða tegund landnotkunar 

sé heimil á hinu umrædda svæði, í samræmi við fyrirmæli í 

skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Þeirri skyldu hafi að mati sveitarfélagsins 

verið fullnægt í þeim gögnum sem liggja breytingartillögunum til 

grundvallar. Athugasemd þess eðlis að kynningu umræddra 

breytingartillagna hafi verið ábótavant verði svarað með þeim hætti að 

kynningarferli vegna allra tillagnanna hafi að mati Hvalfjarðarsveitar verið 

hagað fullkomlega í samræmi við fyrirmæli skipulagslaga nr. 123/2010 þar 

um. Aðrar athugasemdir kalli ekki á viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins að 

svo stöddu.

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Hallfreðs 

Vilhjálmssonar verði svarað með þeim hætti að athugasemdin sé tekin til 

greina og að sveitarfélagið muni leggja til að umrædd vegtenging verði sett 

inn á uppdrætti breytingar landnotkunar aðalskipulags og deiliskipulags 

varðandi legu vegarins og tengingar við Grundartangaveg. Aðrar 

athugasemdir Hallfreðs kalli ekki á viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins að svo 

stöddu.

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Þórarins 

Jónssonar vegna mengunar verði svarað á þann máta að vísað verði til 

þess að Hvalfjarðarsveit hafi, vegna innsendra athugasemda varðandi 

mengun, bætt inn í breytingartillögu vegna deiliskipulags ákvæðum um 

mótvægisaðgerðir sem draga eigi úr hljóð-, ljós-, efna- og sjónmengun 

vegna rekstrar á hinu deiliskipulagða svæði. Þá hafi verið hert á tillögunum 

hvað varðar meðferð úrgangs frá skipulagða svæðinu. Með þessu sé að 

mati sveitarfélagsins komið til móts við athugasemdir Þórarins varðandi 

þetta efni. Aðrar athugasemdir í bréfi Þórarins tengdar fyrirhuguðum 

breytingum á deiliskipulagi kalli ekki á viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins að 

svo stöddu.

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Sigurbjörns 

Hjaltasonar um loft- og sjónmengun sem stafi frá Grundartangasvæðinu 

verði svarað þannig að vegna innsendra athugasemda varðandi mengun 

hafi Hvalfjarðarsveit bætt inn í breytingartillögu deiliskipulags ákvæðum um 

mótvægisaðgerðir sem draga eigi úr hljóð-, ljós-, efna- og sjónmengun á 

umræddu skipulagssvæði. Telur sveitarfélagið að með þessu sé komið til 

móts við athugasemdir varðandi þetta efni. Aðrar athugasemdir í bréfi 

Sigurbjörns kalli ekki á viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins að svo stöddu 

hvað varðar tillögur að breyttri landnotkun skv. aðalskipulagi. 

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að enn fremur verði gerðar breytingar 

á framlagðri breytingartillögu deiliskipulags þess efnis að lóð Katanesvegur 

30 verði minnkuð sem nemur 1 ha og skilgreind verði lóð fyrir spennistöð 

innan lóðar Katanesvegar 32 og hún minnkuð í samræmi við það. Þessar 

breytingar eru gerðar að ósk landeiganda.

 

Sveitarstjórn samþykkir bókun USN nefndar og tillögu breytingar 

deiliskipulags austursvæðis við Grundartanga, með þeim breytingum sem 

USN nefnd hefur lagt til í bókun sinni sbr. 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 

123/2014. Sveitarstjórn telur að umræddar breytingar á auglýstri tillögu séu 

ekki taldar breyta tillögunni í grundvallaratriðum og því ekki þörf á að 

auglýsa hana á nýjan leik. Skipulagsfulltrúa er falið að senda samþykkta 

tillögu til Skipulagsstofnunar og samantekt um málsmeðferð, ásamt 

athugasemdum og umsögnum sveitarstjórnar um þær. Jafnframt er 

skipulagsfulltrúa falið að senda þeim aðilum er athugasemdir gerðu 

afgreiðslu og umsögn sveitarstjórnar og birta auglýsingu um samþykkt 

deiliskipulags í B-deild Stjórnartíðinda sbr. 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 7-0.

Oddviti leggur til, varðandi athugasemdir umhverfisvaktarinnar sem USN 

nefnd vísaði til sveitarstjórnar (liðir A, B1, B2, B3, B4b og B4d), að 

sveitarstjóra, oddvita og varaoddvita verði falið að funda með stjórn 

umhverfisvaktarinnar.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 7-0.

 

6.   1412001 - Tilnefning í starfshóp um menningarmál.

 

Erindi frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi.

 

Fyrir liggur að samkomulag er milli Hvalfjarðarsveitar og 

Akraneskaupstaðar um að Hvalfjarðarsveit tilnefni aðalmann og 

Akraneskaupstaður tilnefni varamann f.h sveitarfélaganna í starfshóp um 

menningarmál á Vesturlandi.

Sveitarstjórn samþykkir að tilnefna Jónellu Sigurjónsdóttur, 

sveitarstjórnarfulltrúa og formann menningar- og atvinnuþróunarnefndar 

sem aðalmann.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 7-0.

 

7.   1412003 - Breyttur fundardagur sveitarstjórnar.

 

Tillaga frá sveitarstjóra um fundi í desember.

 

Að tillögu sveitarstjóra samþykkir sveitarstjórn að færa fundartíma fyrri 

sveitarstjórnarfundar í desember frá 9. desember nk. til 15. desember nk. 

og að seinni fundur sveitarstjórnar í desember falli niður.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt 7-0.

 

 

Fleira gerðist ekki. Fundargerðin upp lesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 17:55 .

 

Efni síðunnar