Fara í efni

Sveitarstjórn

185. fundur 25. nóvember 2014 kl. 17:05 - 19:05

Björgvin Helgason oddviti, Arnheiður Hjörleifsdóttir varaoddviti, Hjördís Stefánsdóttir ritari, Jónella Sigurjónsdóttir vararitari, Ása Helgadóttir aðalmaður, Stefán Ármannsson aðalmaður og Daníel Ottesen aðalmaður.


Kristjana Helga Ólafsdóttir  fjármálastjóri, ritaði fundargerð.


Björgvin Helgason oddviti, setti fundinn og bauð sveitarstjórnarmenn velkomna til fundar og var síðan gengið til áður boðaðrar dagskrár.

1.   1411001F - Sveitarstjórn - 184


Fundargerð framlögð.

2.   1411002F - Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 48

Fundargerðin framlögð.


AH tók til máls og fór yfir einstaka liði í fundargerðinni.
HS tók til máls og gerði það að tillögu að frestað yrði afgreiðslu á lið 2.1,
2.2 og 2.3.
Tillaga samþykkt 5-2. AH og JS sitja hjá.
AH tók til máls og gerði grein fyrir afstöðu sinni.


2.1.  1403029 - Aðalskipulagsbreyting á stefnumörkun iðnaðarsvæða.

Sveitarstjórn samþykkti þann 12. ágúst sl. að auglýsa tillögu að
breytingu stefnumörkunar Aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2008-2020
sbr. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan var auglýst frá
29. ágúst til og með 10. október 2014. Athugasemdir bárust frá VSÓ
ráðgjöf f. h. Silicor (dags. 3. okt. 2014), Faxaflóahöfnum (dags. 4. okt.
2014), Logos f. h. Norðuráls (dags. 3. júní 2014), Kjósarhreppi (dags. 8.
okt. 2014),Umhverfisvaktinni við Hvalfjörð (dags. 9. okt. 2014),
Ragnheiður Þorgrímsdóttur (dags. 8. okt. 2014) og Landeigendur
Kalastaða (vantar dags.)við auglýstri tillögu.Afgreiðslu málsins var
frestað á 47. fundi USN nefndar.


Á 48. fundi USN nefndar var farið yfir innsendar athugasemdir og gerð
eftirfarandi bókun: USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að
ábendingum VSÓ Ráðgjafar, f.h. Silicor, verði svarað á þá leið að með
vísan til þess sem fram komi bæði í tillögu að breytingu á stefnumörkun
um iðnaðarsvæði og í tillögu að breytingu á aðalskipulagi um 
landnotkun varðandi loftgæði telur Hvalfjarðarsveit ekki ástæðu til að
láta athugasemdir Silicor, sem allar snúi að möguleikum til losunar
tiltekinna lofttegunda á svæðinu, hafa áhrif á tillögu um breytingu á
stefnumörkun aðalskipulags þar sem ekki sé vilji hjá sveitarfélaginu til
að heimila aukna losun umræddra lofttegunda á svæðinu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum Faxaflóahafna sf.
verði svarað á þá leið að Hvalfjarðarsveit telji orðalag tillögunnar
fullnægjandi og því ekki ástæða til að láta athugasemdir Faxaflóahafna
sf. hafa áhrif á tillögu um breytingu á stefnumörkun aðalskipulags.


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum LOGOS
lögmannsþjónustu f.h. Norðuráls Grundartanga ehf. verði svarað með
þeim hætti að bent verði á að sveitarstjórn beri, skv. skipulagslögum nr.
123/2013, ábyrgð á því að aðalskipulag sé gert fyrir sveitarfélag og að
skipulagsnefnd beri ábyrgð á vinnslu slíks skipulags og að það hafi verið
raunin í vinnu við tillögu vegna breyttrar stefnumörkunar aðalskipulags.
Þá verði jafnframt staðfest í svari til LOGOS að Hvalfjarðarsveit telji að
breytingar á greinargerð aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2008-2020,
varðandi losun nýrrar starfsemi á flúori og brennisteinstvíoxíði, nái ekki
til þeirrar starfsemi sem þegar sé fyrir hendi á Grundartang asvæðinu.
Starfsemi Norðuráls Grundartanga ehf. falli því ekki undir
framangreinda breytingu. Hins vegar telji Hvalfjarðarsveit að sú
breyting á skilmálum áðurnefnds aðalskipulags, sem vísi til þess að
bestu fáanlegu tækni sem uppfylli svokallaða BAT staðla skuli ávallt
vera beitt til að draga úr mengun frá iðnaðarsvæðum, skuli gilda jafnt
um nýja sem eldri starfsemi á iðnaðarsvæðum innan sveitarfélagsins,
enn fremur er í núgildandi aðalskipulagi, stefnumörkun um að stefnt
skuli að því að draga úr flúormengun eins og kostur er frá iðnaðarsvæði
við Grundartanga. Því séu athugasemdir þær sem fram komu í erindi
LOGOS lögmannsþjónustu f.h. Norðuráls Grundartanga ehf. ekki þess
eðlis að þær hafi áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn í svari vegna ábendinga
Kjósarhrepps um aukna mengun vegna aukinna umsvifa á Grundartanga
verði vísað til þess að í umræddum tillögum Hvalfjarðarsveitar til
breytinga á aðalskipulagi, þ.e. í þeirri breytingartillögu er varðar
breytta stefnumörkun um iðnaðarsvæði, sé gert ráð fyrir því að kveðið
verði á um, með ákveðnari hætti en í núgildandi aðalskipulagi, með
hvaða hætti skuli dregið úr mengun frá iðnaðarsvæðum á Grundartanga.
Þá geri tillögurnar jafnframt ráð fyrir því að óheimilt verði að hefja nýja
starfsemi á svæðinu sem hafi í för með sér losun flúors og/eða
brennisteinstvíoxíðs. Þannig sé að hluta til komið til móts við
athugsemdir Kjósarhrepps en að aðrar athugasemdir hafi ekki áhrif á
hina kynntu breytingartillögu.


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum
Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð verði svarað á þá leið að ákveðið
hafi verið að gera breytingu á framlögðum breytingartillögum þess efnis
að mótvægisaðgerðum vegna efna-, hljóð-, sjón- og ljósmengunar á því
svæði sem tillagan nái til verði lýst með nákvæmari hætti en gert var í
auglýstum tillögum. Samsvarandi breytingar verði gerðar á
umhverfisskýrslu sem gerð sé í tengslum við tillögu til breytingar á
aðalskipulagi og deiliskipulagi. Að öðru leyti hafi athugasemdir
Umhverfisvaktarinnar ekki áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum Brynju
Þorbjörnsdóttur o.fl. verði svarað með þeim hætti að kynningarferli
vegna tillagnanna hafi að mati Hvalfjarðarsveitar verið hagað
fullkomlega í samræmi við fyrirmæli skipulagslaga nr. 123/2010 þar um.
Þá verði athygli vakin á því í svarbréfi að í umræddum tillögum til
breytinga á aðalskipulagi, þ.e. í þeirri breytingartillögu er varði breytta
stefnumörkun um iðnaðarsvæði, sé gert ráð fyrir því að kveðið verði á
um, með ákveðnari hætti en í núgildandi aðalskipulagi, hvernig skuli
dregið úr loftmengun frá iðnaðarsvæðum á Grundartanga. Þá geri
tillögurnar jafnframt ráð fyrir því að óheimilt verði að hefja nýja
starfsemi á svæðinu sem hafi í för með sér losun flúors og/eða
brennisteinstvíoxíðs. Að öðru leyti hafi athugasemdir Brynju og annarra
bréfritara ekki áhrif á hina kynntu breytingartillögu.


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að spurningum Ragnheiðar
Þorgrímsdóttur tengdar loftmengun og hvort að ráðstafanir þær, sem
tillaga Hvalfjarðarsveitar um breytta stefnumörkun á iðnaðarsvæði
Grundartanga geri ráð fyrir að gripið verði til í því skyni að draga úr
loftmengun, nái til þeirra fyrirtækja sem nú þegar starfa við
Grundartanga og hvort að þær muni hafa áhrif á það hvort að Norðurál
muni fá leyfi til að auka framleiðslu sína verði svarað þannig að
breytingar þær sem lagðar séu til í umræddum tillögum muni aðeins ná
til nýrrar starfsemi við Grundartanga. Þær muni því ekki hafa nein áhrif
á rekstur þeirra aðila sem þar stundi atvinnurekstur sinn að öðru leyti en
því að öllum fyrirtækjum á svæðinu muni verða skylt að lúta því að bestu
fáanlegu tækni sem uppfylli svokallaðan BAT staðal verði ávallt beitt til
að draga úr mengun frá iðnaðarsvæðunum.


Afgreiðslu frestað.


2.2.  1311026 - Breyting aðalskipulags iðnaðar- og athafnasvæðis á
Grundartanga


Sveitarstjórn samþykkti þann 12. ágúst sl. að auglýsa tillögu að
breytingu landnotkunar Aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2008-2020
sbr. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan var auglýst frá
29. ágúst til og með 10. október 2014. Athugasemdir bárust frá Logos f.
h. Norðuráls (dags. 3. júní 2014), Norðuráli (dags. 10. okt. 2014),
Kjósarhreppi (dags. 8. okt. 2014, Umhverfisvaktinni við Hvalfjörð (dags.
9. okt. 2014), Ragnheiði Þorgrímsdóttur, Kúludalsá (dags. 8. okt. 2014),
Landeigenda Kalastaða (vantar dags.), Hallfreði Vilhjálmssyni,
Kambshóli (dags. 6. okt. 2014), Þórarni Jónssyni (dags. 2. okt. 2014) og
Sigurbirni Hjaltasyni, Kiðafelli (dags. 10. okt. 2014) við auglýstri 
tillögu.Afgreiðslu málsins var frestað á 47. fundi USN nefndar.
Skipulagsfulltrúa var falið að leita álits hljóðverkfræðings í samræmi við
þær ábendingar sem bárust við auglýsta tillögu.


Á 48. fundi USN nefndar var farið yfir innsendar athugasemdir og gerð
eftirfarandi bókun: USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að
ábendingum LOGOS lögmannsþjónustu f.h. Norðuráls Grundartanga
ehf. verði svarað með þeim hætti að Hvalfjarðarsveit telji að breytingar
á greinargerð aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2008-2020, varðandi
losun nýrrar starfsemi á flúori og brennisteinstvíoxíði, nái ekki til
þeirrar starfsemi sem þegar sé fyrir hendi á Grundartangasvæðinu.
Starfsemi Norðuráls Grundartanga ehf. falli því ekki undir
framangreinda breytingu. Hins vegar telji Hvalfjarðarsveit að sú
breyting á skilmálum áðurnefnds aðalskipulags, sem vísi til þess að
bestu fáanlegu tækni sem uppfylli svokallaða BAT staðla skuli ávallt
vera beitt til að draga úr mengun frá iðnaðarsvæðum, skuli gilda jafnt
um nýja sem eldri starfsemi á iðnaðarsvæðum innan sveitarfélagsins,
enn fremur er í núgildandi aðalskipulagi, stefnumörkun um að stefnt
skuli að því að draga úr flúormengun eins og kostur er frá iðnaðarsvæði
við Grundartanga. Því séu athugasemdir þær sem fram komu í erindi
LOGOS lögmannsþjónustu f.h. Norðuráls Grundartanga ehf. ekki þess
eðlis að þær hafi áhrif á hina kynntu breytingartillögu.


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að atriðum þeim sem Norðurál
Grundartanga ehf. fjallar um í erindi sínu varðandi tillögu um breytta
landnotkun skv. aðalskipulagi verði svarað þannig að bent verði á í bréfi
að umræddar tillögur Hvalfjarðarsveitar til breytinga á aðalskipulagi
landnotkunar og á stefnumörkun fyrir iðnaðarsvæðið við Grundartanga
varði einungis ný iðnaðarsvæði þar sem engin starfsemi sé í dag, sbr.
neðanmálsgrein á blaðsíðu 12 í greinargerð með breytingartillögu að
breyttu deiliskipulagi á austursvæði hafnarsvæðis Grundartanga.
Fyrirhugaðar breytingar muni skv. því ekki hafa áhrif á starfsemi
félagsins á Grundartangasvæðinu. Að öðru leyti hafi athugasemdir
Norðuráls Grundartanga ehf. ekki áhrif á hina kynntu breytingartillögu.


USN nefnd beinir ábendingum og athugasemdum Umhverfisvaktarinnar
við Hvalfjörð beint til sveitarstjórnar er varðar liði A, B1, B2, B3, B4b
og B4d. USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum vegna liðs
B4a, athugasemd við framkvæmd stefnu aðalskipulags um að dregið
verði úr mengun og neikvæðum umhverfisáhrifum, verði svarað á þá leið
að sveitarstjórn hefur látið Environice vinna skýrslu um umhverfisþætti
fyrirhugaðrar verksmiðju Silicor Materials við Grundartanga. Megin
niðurstaða þeirrar úttektar er sú að umræddri starfsemi fylgi ekki
umhverfisleg áhætta umfram það sem fram kemur í fyrirspurn Silicor
Materials til Skipulagsstofnunar um matsskildu framkvæmdarinnar og í
ákvörðun Skipulagsstofnunar frá apríl sl. Umrædd skýrsla verður gerð
opinber á næstu dögum. USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að
ábendingum vegna liðs B4c, athugasemd við framkvæmd stefnu
aðalskipulags um að dregið verði úr mengun og neikvæðum
umhverfisáhrifum, verði svarað á þá leið að sveitarstjórn muni beita sér
fyrir því að unnin verði viðbragðsáætlun vegna mengunarslysa af
völdum stóriðju við Grundartanga. USN nefnd leggur til við
sveitarstjórn að ábendingum vegna liðs B5, deiliskipulag óvissunar,
verði svarað á þann máta að það séu hefðbundin vinnubrögð hjá
skipulagsyfirvöldum að deiliskipuleggja landsvæði innan sveitarfélags,
þ.m.t. hafnar-, iðnaðar- og athafnasvæði, án þess að fyrir liggi þá hvaða
aðilar muni hefja starfsemi á svæðinu. Slíkt vinnulag sé í samræmi við
gildandi skipulagslög nr. 123/2010. . Í skipulagsgögnum þurfi aðeins að
koma fram hvaða tegund landnotkunar sé heimil á hinu umrædda svæði,
í samræmi við fyrirmæli í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Þeirri skyldu
sé að mati sveitarfélagsins fullnægt í þeim gögnum sem liggja
breytingartillögunum til grundvallar. USN nefnd vill jafnframt beina því
til sveitarstjórnar að í svari sínu til Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð,
varðandi mögulega aukningu á hvers konar mengun í kjölfar stækkunar
iðnaðarsvæðis við Grundartanga, hefur verið ákveðið að gera breytingu
á framlögðum breytingartillögum þess efnis að mótvægisaðgerðum
vegna efna-, hljóð-, sjón- og ljósmengunar verði lýst með nákvæmari
hætti en gert var í auglýstum tillögum. Samsvarandi breytingar verði
gerðar á umhverfisskýrslu sem gerð sé í tengslum við tillögu til
breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi. Að öðru leyti hafi
athugasemdir Umhverfisvaktarinnar ekki áhrif á hina kynntu
breytingartillögu.


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum Brynju
Þorbjörnsdóttur o.fl. verði svarað með þeim hætti að kynningarferli
vegna tillagnanna hafi að mati Hvalfjarðarsveitar verið hagað
fullkomlega í samræmi við fyrirmæli skipulagslaga nr. 123/2010 þar um.
Þá verði athygli vakin á því í svarbréfi að í umræddum tillögum til
breytinga á aðalskipulagi, þ.e. í þeirri breytingartillögu er varði breytta
stefnumörkun um iðnaðarsvæði, sé gert ráð fyrir því að kveðið verði á
um, með ákveðnari hætti en í núgildandi aðalskipulagi, hvernig skuli
dregið úr loftmengun frá iðnaðarsvæðum á Grundartanga. Þá geri
tillögurnar jafnframt ráð fyrir því að óheimilt verði að hefja nýja
starfsemi á svæðinu sem hafi í för með sér losun flúors og/eða
brennisteinstvíoxíðs. Til viðbótar við það sem að framan greini hafi
Hvalfjarðarsveit tekið til greina innsendar athugasemdir er varða
mengun og hefur bætt inn í breytingartillögu aðal- og deiliskipulags
ákvæðum um mótvægisaðgerðir sem draga eigi úr hljóð-, ljós-, efna- og
sjónmengun á hinu deiliskipulagða svæði. Þá hafi verið hert á
tillögunum hvað varðar meðferð úrgangs frá skipulagða svæðinu. Telur
sveitarfélagið að með þessu sé komið til móts við athugasemdir í
erindinu varðandi þetta efni. Að öðru leyti hafi athugasemdir Brynju og
annarra bréfritara ekki áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Ragnheiðar
Þorgrímsdóttur við það að ekki liggi fyrir í tillögum um breytingar á
aðalskipulagi hvaða starfsemi muni fara fram á því svæði sem fellur
undir tillögu breytingar deiliskipulags verði svarað með þeim hætti að 
það séu hefðbundin vinnubrögð hjá skipulagsyfirvöldum að
deiliskipuleggja landsvæði innan sveitarfélags, þ.m.t. hafnar-, iðnaðarog athafnasvæði, án þess að fyrir liggi þá hvaða aðilar muni hefja
starfsemi á svæðinu. Slíkt vinnulag sé í samræmi við gildandi
skipulagslög nr. 123/2010. Í skipulagsgögnum þurfi aðeins að koma
fram hvaða tegund landnotkunar sé heimil á hinu umrædda svæði, í
samræmi við fyrirmæli í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Þeirri skyldu
hafi að mati sveitarfélagsins verið fullnægt í þeim gögnum sem liggja
breytingartillögunum til grundvallar. Aðrar athugasemdir kalli ekki á
viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins að svo stöddu.


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Hallfreðs
Vilhjálmssonar verði svarað með þeim hætti að athugasemdin sé tekin til
greina og að sveitarfélagið muni leggja til að umrædd vegtenging verði
sett inn á uppdrætti breytingar landnotkunar aðalskipulags og
deiliskipulags varðandi legu vegarins og tengingar við
Grundartangaveg. Aðrar athugasemdir Hallfreðs kalli ekki á viðbrögð
af hálfu sveitarfélagsins að svo stöddu.


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Þórarins
Jónssonar þess efnis að stefnumótun við Grundartanga samrýmist ekki
samþykktu aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar verði svarað á þann máta
að vísað verði til þess að í greinargerð með umræddu aðalskipulagi sé
fjallað um framtíðarsýn vegna iðnaðar- og hafnarsvæðisins við
Grundartanga. Þá verði vakin athygli á því að orðrétt segi í
greinargerðinni: ?Stefnt er að því að uppbygging iðnaðar verði aðallega
við Grundartanga og dregið verði úr notkun annarra iðnaðarlóða innan
sveitarfélagsins ef þess er kostur.? Líti Hvalfjarðarsveit sv o á að í þeim
orðum felist formleg stefnumótun sveitarfélagsins um
Grundartangasvæðið sem hafi hlotið samþykki Skipulagsstofnunar og
umhverfisráðherra. Aðrar athugasemdir í bréfi Þórarins kalli ekki á
viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins að svo stöddu.


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Sigurbjörns
Hjaltasonar um loft- og sjónmengun sem stafi frá Grundartangasvæðinu
verði svarað þannig að vegna innsendra athugasemda varðandi mengun
hafi Hvalfjarðarsveit bætt inn í breytingartillögu aðal- og deiliskipulags
ákvæðum um mótvægisaðgerðir sem draga eigi úr hljóð-, ljós-, efna- og
sjónmengun á umræddu skipulagssvæði. Telur sveitarfélagið að með
þessu sé komið til móts við athugasemdir varðandi þetta efni. Aðrar
athugasemdir í bréfi Sigurbjörns kalli ekki á viðbrögð af hálfu
sveitarfélagsins að svo stöddu hvað varðar tillögur að breyttri
landnotkun skv. aðalskipulagi.


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að enn fremur verði gerð breyting
á framlagðri breytingartillögu aðalskipulags þess efnis að skilgreint
iðnaðarsvæði við fornleifasvæðið á Katanesi minnki um 1 ha. Breytingin
er gerð að ósk landeiganda.


Afgreiðslu frestað.


2.3.  1406020 - Breyting deiliskipulags austursvæðis við
Grundartanga


Sveitarstjórn samþykkti þann 12. ágúst sl. að auglýsa tillögu að
breytingu deiliskipulags austursvæðis við Grundartanga sbr. 1. mgr. 43.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan var auglýst frá 29. ágúst til og
með 10. október 2014. Athugasemdir bárust frá Norðuráli (dags. 10. okt.
2014), Kjósarhreppi (dags. 8. okt. 2014, Umhverfisvaktinni við
Hvalfjörð (dags. 9. okt. 2014), Ragnheiði Þorgrímsdóttur, Kúludalsá
(dags. 8. okt. 2014), Landeigenda Kalastaða (vantar dags.), lóðahafa
Birkihlíðar 30, 31, 32 og 34 í landi Kalastaða (dags. 1. okt. 2014),
Hallfreði Vilhjálmssyni, Kambshóli (dags. 6. okt. 2014), Þórarni
Jónssyni (dags. 2. okt. 2014) og Sigurbirni Hjaltasyni, Kiðafelli (dags.
10. okt. 2014) við auglýstri tillögu.Afgreiðslu málsins var frestað á 47.
fundi USN nefndar. Skipulagsfulltrúa var falið að leita álits
hljóðverksfræðings í samræmi við þær ábendingar sem bárust við
auglýsta tillögu.


Á 48. fundi USN nefndar var farið yfir innsendar athugasemdir og gerð
eftirfarandi bókun: USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að
ábendingum Norðuráls Grundartanga ehf. (NG) vegna tillagna um
breytingu deiliskipulags verði svarað með þeim hætti að vísað verði til
þess í svarbréfi að í greinargerð með breytingartillögunni að breyttu
deiliskipulagi á austursvæði hafnarsvæðis Grundartanga sé svæðið sem
umrædd skipulagsbreyting eigi að ná til skilgreind, n.t.t. í kafla 2.3. á
bls. 6. Það liggi því ljóst fyrir hvaða svæði falli undir þá skilmála sem
þar eru settir fram og að svæði það sem NG sé með starfsemi sína á sé
utan þess svæðis. Hvað varði athugasemd um meðferð úrgangs þá fallist
Hvalfjarðarsveit á ábendingu félagsins og muni taka orðalagið "skilað
til viðurkennds aðila" eða sambærilegt orðalag upp í greinargerðina.
Vegna athugasemda NG við uppdrátt 1 og óskar um aukið heimilað
byggingamagn á lóðinni Katanesvegur 8, um rýmkaðar kvaðir vegna
lóðarmarka og ósk félagsins um að sú lóð verði sameinuð lóðum að
Hafnargötu 1 og 3, þá fallist sveitarstjórn á þær athugasemdir og muni
leitast við að gera viðeigandi breytingar á tillögunni. Þá verði með sama
hætti fallist á ábendingu NG um að gera þurfi breytingu vegna
flutningsleiðar efnisflutningaröra neðanjarðar og mun leggja til
breytingar á tillögunni. Að öðru leyti hafi athugasemdir NG ekki áhrif á
hina kynntu breytingartillögu.


USN nefnd beinir ábendingum og athugasemdum Umhverfisvaktarinnar
við Hvalfjörð beint til sveitarstjórnar er varðar liði A, B1, B2, B3, B4b
og B4d. USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum vegna liðs
B4a, athugasemd við framkvæmd stefnu aðalskipulags um að dregið
verði úr mengun og neikvæðum umhverfisáhrifum, verði svarað á þá leið
að sveitarstjórn hefur látið Environice vinna skýrslu um umhverfisþætti
fyrirhugaðrar verksmiðju Silicor Materials við Grundartanga. Megin
niðurstaða þeirrar úttektar er sú að umræddri starfsemi fylgi ekki 
umhverfisleg áhætta umfram það sem fram kemur í fyrirspurn Silicor
Materials til Skipulagsstofnunar um matsskildu framkvæmdarinnar og í
ákvörðun Skipulagsstofnunar frá apríl sl. Umrædd skýrsla verður gerð
opinber á næstu dögum. USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að
ábendingum vegna liðs B4c, athugasemd við framkvæmd stefnu
aðalskipulags um að dregið verði úr mengun og neikvæðum
umhverfisáhrifum, verði svarað á þá leið að sveitarstjórn beiti sér fyrir
því að unnin verði viðbragðsáætlun vegna mengunarslysa af völdum
stóriðju við Grundartanga. USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að
ábendingum vegna liðs B5, deiliskipulag óvissunar, verði svarað á þann
máta að það séu hefðbundin vinnubrögð hjá skipulagsyfirvöldum að
deiliskipuleggja landsvæði innan sveitarfélags, þ.m.t. hafnar-, iðnaðarog athafnasvæði, án þess að fyrir liggi þá hvaða aðilar muni hefja
starfsemi á svæðinu. Slíkt vinnulag sé í samræmi við gildandi
skipulagslög nr. 123/2010. . Í skipulagsgögnum þurfi aðeins að koma
fram hvaða tegund landnotkunar sé heimil á hinu umrædda svæði, í
samræmi við fyrirmæli í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Þeirri skyldu sé
að mati sveitarfélagsins fullnægt í þeim gögnum sem liggja
breytingartillögunum til grundvallar. USN nefnd vill jafnframt beina því
til sveitarstjórnar að í svari sínu til Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð,
varðandi mögulega aukningu á hvers konar mengun í kjölfar stækkunar
iðnaðarsvæðis við Grundartanga, hefur verið ákveðið að gera breytingu
á framlögðum breytingartillögum þess efnis að mótvægisaðgerðum
vegna efna-, hljóð-, sjón- og ljósmengunar verði lýst með nákvæmari
hætti en gert var í auglýstum tillögum. Samsvarandi breytingar verði
gerðar á umhverfisskýrslu sem gerð sé í tengslum við tillögu til
breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi. Að öðru leyti hafi
athugasemdir Umhverfisvaktarinnar ekki áhrif á hina kynntu
breytingartillögu.


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum Brynju
Þorbjörnsdóttur o.fl. verði svarað með þeim hætti að kynningarferli
vegna tillagnanna hafi að mati Hvalfjarðarsveitar verið hagað
fullkomlega í samræmi við fyrirmæli skipulagslaga nr. 123/2010 þar um.
Þá verði bent á að Hvalfjarðarsveit hafi tekið til greina innsendar
athugasemdir er varði mengun og hafi því bætt inn í breytingartillögu
aðal- og deiliskipulags ákvæðum um mótvægisaðgerðir sem draga eigi
úr hljóð-, ljós-, efna- og sjónmengun á hinu deiliskipulagða svæði. Þá
hafi verið hert á tillögunum hvað varðar meðferð úrgangs frá skipulagða
svæðinu. Telur sveitarfélagið að með þessu sé komið til móts við
athugasemdir í erindinu varðandi þetta efni. Að öðru leyti hafi
athugasemdir Brynju og annarra bréfritara ekki áhrif á hina kynntu
breytingartillögu.


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Ragnheiðar
Þorgrímsdóttur við það að ekki liggi fyrir í tillögum um breytingar á
aðalskipulagi hvaða starfsemi muni fara fram á því svæði sem fellur
undir tillögu breytingar deiliskipulags verði svarað með þeim hætti að
það séu hefðbundin vinnubrögð hjá skipulagsyfirvöldum að 
deiliskipuleggja landsvæði innan sveitarfélags, þ.m.t. hafnar-, iðnaðarog athafnasvæði, án þess að fyrir liggi þá hvaða aðilar muni hefja
starfsemi á svæðinu. Slíkt vinnulag sé í samræmi við gildandi
skipulagslög nr. 123/2010. Í skipulagsgögnum þurfi aðeins að koma
fram hvaða tegund landnotkunar sé heimil á hinu umrædda svæði, í
samræmi við fyrirmæli í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Þeirri skyldu
hafi að mati sveitarfélagsins verið fullnægt í þeim gögnum sem liggja
breytingartillögunum til grundvallar. Athugasemd þess eðlis að
kynningu umræddra breytingartillagna hafi verið ábótavant verði svarað
með þeim hætti að kynningarferli vegna allra tillagnanna hafi að mati
Hvalfjarðarsveitar verið hagað fullkomlega í samræmi við fyrirmæli
skipulagslaga nr. 123/2010 þar um. Aðrar athugasemdir kalli ekki á
viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins að svo stöddu.


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Hallfreðs
Vilhjálmssonar verði svarað með þeim hætti að athugasemdin sé tekin til
greina og að sveitarfélagið muni leggja til að umrædd vegtenging verði
sett inn á uppdrætti breytingar landnotkunar aðalskipulags og
deiliskipulags varðandi legu vegarins og tengingar við
Grundartangaveg. Aðrar athugasemdir Hallfreðs kalli ekki á viðbrögð
af hálfu sveitarfélagsins að svo stöddu.


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Þórarins
Jónssonar vegna mengunar verði svarað á þann máta að vísað verði til
þess að Hvalfjarðarsveit hafi, vegna innsendra athugasemda varðandi
mengun, bætt inn í breytingartillögu vegna deiliskipulags ákvæðum um
mótvægisaðgerðir sem draga eigi úr hljóð-, ljós-, efna- og sjónmengun
vegna rekstrar á hinu deiliskipulagða svæði. Þá hafi verið hert á
tillögunum hvað varðar meðferð úrgangs frá skipulagða svæðinu. Með
þessu sé að mati sveitarfélagsins komið til móts við athugasemdir
Þórarins varðandi þetta efni. Aðrar athugasemdir í bréfi Þórarins
tengdar fyrirhuguðum breytingum á deiliskipulagi kalli ekki á viðbrögð
af hálfu sveitarfélagsins að svo stöddu.


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Sigurbjörns
Hjaltasonar um loft- og sjónmengun sem stafi frá Grundartangasvæðinu
verði svarað þannig að vegna innsendra athugasemda varðandi mengun
hafi Hvalfjarðarsveit bætt inn í breytingartillögu deiliskipulags
ákvæðum um mótvægisaðgerðir sem draga eigi úr hljóð-, ljós-, efna- og
sjónmengun á umræddu skipulagssvæði. Telur sveitarfélagið að með
þessu sé komið til móts við athugasemdir varðandi þetta efni. Aðrar
athugasemdir í bréfi Sigurbjörns kalli ekki á viðbrögð af hálfu
sveitarfélagsins að svo stöddu hvað varðar tillögur að breyttri
landnotkun skv. aðalskipulagi.


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að enn fremur verði gerðar
breytingar á framlagðri breytingartillögu deiliskipulags þess efnis að lóð
Katanesvegur 30 verði minnkuð sem nemur 1 ha og skilgreind verði lóð
fyrir spennistöð innan lóðar Katanesvegar 32 og hún minnkuð í
samræmi við það. Þessar breytingar eru gerðar að ósk landeiganda.


Afgreiðslu frestað.


2.4.  1202042 - Dagsektir - Vinnuferli byggingar- og skipulagsfulltrúa

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að uppfæra dagsektarferil
byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa í samræmi við nýjar reglugerðir
og sveitarstjóra falið að vinna málið áfram.


Tillagan samþykkt 7-0.


2.5.  1411002 - Heynes - Niðurrif


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila afskráningu íbúðarhúss
á Heynesi, lnr. 133688, mhl. 02 og byggingarfulltrúa falið að vinna
málið áfram.


Tillagan samþykkt 7-0.


2.6.  1411004 - Litli Sandur - Hvalstöð - Mhl.11


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila grenndarkynningu
byggingarleyfisumsóknar sbr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þar
sem ekki er í gildi deiliskipulag á umræddu svæði og hún grenndarkynnt
fyrir Olíudreifingu.


Tillagan samþykkt 7-0.

3.   1411032 - 1. fundur veitunefndar Hvalfjarðarsveitar.


Fundargerðin framlögð.


BH tók fram að Stefán Ármannsson verður formaður nefndarinnar,
Sæmundur Víglundsson varaformaður og Ása Hólmarsdóttir ritari.


4.   1411040 - Fjárhagsáætlun Höfða 2015, ásamt fjárhagsáætlun 2015-2018.

Frá Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili, dagsett 18. nóvember 2014.

Oddviti leggur til að samþykkja fjárhagsáætlun fyrir Höfða 2015-2018.
Tillagan samþykkt 7-0


5.   1408002 - Ytri Hólmur 1 - Fjárhús - Nýbygging


Byggingarleyfisumsókn var grenndarkynnt sbr. 44. gr. skipulagslaga nr.
123/2010 fyrir lóðar- og húseigendum Ytri Hólmi, Ytri Hólmi 2 og Býlu 1
og 2 frá 13. okt. til 13. nóv. 2014. Minjavörður Vesturlands telur ekki
ástæðu til að gera athugasemdir eftir athugun á fyrirhuguðum
byggingarstað. Engar athugasemdir bárust vegna grenndarkynningar.


DO vék af fundi við afgreiðslu málsins.
Oddviti leggur til að sveitarstjórn samþykki veitingu byggingarleyfis og að
byggingarfulltrúa sé falið að vinna málið áfram.
Tillagan samþykkt 6-0
DO tekur aftur þátt í fundinum að afgreiðslu lokinni.


6.   1411003 - Starfsumsóknir - félagsmálastjóri


Sveitarstjóri leggur fram tillögu um ráðningu félagsmálastjóra.


Oddviti leggur til að afgreiðslu sé frestað.
Tillaga samþykkt 7-0


7.   1411001 - Starfsumsóknir - skipulags- og umhverfisfulltrúi.


Sveitarstjóri leggur fram tillögu um ráðningu skipulags- og
umhverfisfulltrúa.


Oddviti leggur til að afgreiðslu sé frestað.
Tillaga samþykkt 7-0


8.   1411041 - 1. fundur með sauðfjárbændum við Akrafjall.


Fundargerð frá Ásu Helgadóttur.


Fundargerðin framlögð
ÁH tók til máls og gerði grein fyrir efni fundarins.
Oddviti leggur til eftirfarandi bókun:
"Sveitarstjórn tekur jákvætt í að vinna að lausn verkefnisins í samráði við
sauðfjárbændur og landeigendur á svæðinu."
Tillaga samþykkt 7-0


9.   1411037 - Skil á fjárhagsáætlun áranna 2015-2018.

Erindi frá innanríkisráðuneytinu, dagsett 10. nóvember 2014.


Erindi framlagt.


10.   1411038 - Gæðastjórnunarkerfi fyrir byggingarfulltrúa.


Erindi frá félagi byggingarfulltrúa.


Erindi framlagt.


11.   1411033 - 46. fundur stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis.


Fundargerðin framlögð.


12.   1411035 - 126. fundur Faxaflóahafna sf.


Fundargerðin framlögð.

 


Fleira gerðist ekki. Fundargerðin upp lesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 17:25 .

Efni síðunnar