Fara í efni

Fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar 2023-2026

Fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar fyrir árið 2023 ásamt þriggja ára áætlun 2024-2026 var samþykkt á fundi sveitarstjórnar þann 23. nóvember sl.

Um er að ræða áætlun til næstu fjögurra þar sem líkt og áður er áfram haldið á sömu braut, að hlúa að góðri þjónustu við íbúa, viðhaldi eigna auk uppbyggingar til framtíðar, m.a. með byggingu nýs íþróttahúss við Heiðarborg, áframhaldandi gatnagerðar í Melahverfi til úthlutunar nýrra lóða, hönnun nýs leikskóla í Melahverfi og áframhaldandi göngu- og reiðhjólastígagerðar.

Við áætlunargerðina er, eins og áður, lögð áhersla á að tekjuáætlun sé varfærin, útgjaldaáætlun raunsæ og að ekki sé gengist undir skuldbindingar sem raskað geti forsendum í rekstri og afkomu sveitarfélagsins til lengri tíma.

Forsendur fjárhagsáætlunar:

Í áætluninni er stuðst við upplýsingar frá Hag- og upplýsingasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga og útsvarsáætlun þeirra auk Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands vegna þróunar verðlags fyrir komandi ár. Aðrar forsendur sem sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar horfir til eru útkomuspá yfirstandandi árs og átta mánaða árshlutauppgjör ársins.

Launaáætlun hefur verið unnin út frá raunforsendum á öllum deildum og hafa forstöðumenn yfirfarið áætlanirnar. Kjarasamningar eru allir lausir á næsta ári og er óvissa um launabreytingar komandi árs en reynt hefur verið að nálgast þær út frá reynslu fyrri ára og eins og áður hefur verið gert ráð fyrir tilfallandi veikindum en engum langtímaveikindum.

Almenn nefndarlaun eru í flestum tilfellum áætluð 11 mánuði ársins, þ.e. ekki er gert ráð fyrir fundum á sumarleyfistíma, í júlí.

Útsvar:

Álagningarhlutfall útsvars árið 2023 verður óbreytt frá fyrra ári eða 13,69%.
Stuðst er við staðgreiðsluáætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga við áætlun útsvarstekna.

Jöfnunarsjóðsframlag:

Framlag úr jöfnunarsjóði vegna málefna fatlaðra er áætlað skv. upplýsingum frá sjóðnum.

Fasteignaskattur og lóðarleiga:

Álagningarhlutföll fasteignaskatts árið 2023 verða óbreytt frá fyrra ári nema í A-flokki en þau verða eftirfarandi:

A-flokkur 0,36% í stað 0,38%
B-flokkur 1,32%
C-flokkur 1,65%

Lóðarleiga verður einnig óbreytt eða 1,0%.

Fasteignagjöld og aðrar gjaldskrár:

Gjaldskrá fyrir úrgangshirðu og urðun úrgangs mun taka talsverðum breytingum sökum lagabreytinga í þeim málaflokki um komandi áramót. Breytingarnar eru umfangsmiklar, m.a. ríkari kröfur um flokkun úrgangs en þjónustugjöld sem þessi eiga að standa undir raunkostnaði við málaflokkinn. Í því skyni hefur gjaldskráin verið endurskoðuð og verða gjöld fyrir úrgangshirðu og urðun eftirfarandi frá og með 1. janúar nk.:

Sumarhús (frístundahús)   18.640 kr. í sorphirðugjald
Íbúðarhúsnæði                       60.390 kr. í sorphirðugjald
Íbúðir og sumarhús                 5.400 kr. í sorpurðunargjald

Fyrir auka sorpílát við íbúðarhús skal greiða fyrir sorpílát og aukaurðun fyrsta árið og þar eftir aukaurðunargjald en gjöld vegna þessa verða óbreytt frá fyrri gjaldskrá.

Aðrar gjaldskrár sveitarfélagsins eru vísitölubundnar og hækka skv. því um komandi áramót.

Rekstur:

Rýnt hefur verið vel í reksturinn og forstöðumenn, í samstarfi við viðkomandi fagnefndir, farið vel yfir alla kostnaðarliði m.t.t. raunþróunar þeirra auk þess sem einskiptisliðir yfirstandandi árs voru teknir út og nýir liðir settir inn fyrir komandi ár.

Viðhald:

Árið 2023 er gert ráð fyrir 42,8mkr. til viðhalds eigna, hæstu fjárhæðirnar eru til Miðgarðs og Heiðarskóla 7,6mkr. á hvora stofnun, til Skýjaborgar eru áætlaðar 5,7mkr., til Stjórnsýsluhúss 3,5mkr., Sundlaugarinnar á Hlöðum 2,5mkr., Heiðarborgar 2,3mkr. og lægri fjárhæðir til annarra eigna.

Fjárfesting/framkvæmdir:

Á næsta ári eru áætlaðar samtals 841,5mkr. í fjárfestingu, þar er gert ráð fyrir áframhaldandi gatnagerð í Melahverfi en að teknu tilliti til gatnagerðargjalda eru áætlaðar nettó 50mkr., til byggingu nýs íþróttahúss eru áætlaðar 700mkr., til undirbúningsvinnu nýs leikskóla 38,2mkr., til göngu- og reiðhjólastígagerðar 18,3mkr., til útivistarsvæðis í Melahverfi 30mkr. og til hitaveitu 5mkr. Árið 2024 er gert ráð fyrir 581,2mkr. til fjárfestinga, árið 2025 tæpum 250mkr. og árið 2026 tæpum 250mkr. Á næstu fjórum árum eru því ráðgerður 1,9 milljarður til framkvæmda í Hvalfjarðarsveit, til nýs íþróttahúss, nýs leikskóla, áframhaldandi gatnagerðar, útivistarsvæðis í Melahverfi og göngu- og reiðhjólastígagerðar.

Lántaka:

Ekki er gert ráð fyrir lántöku í áætluninni.

Niðurstaða fjárhagsáætlunar 2023:

 • Heildartekjur samstæðu A og B hluta á árinu 2023 eru áætlaðar 1.281,4mkr. Heildargjöld eru áætluð 1.185,5mkr. Þar af eru launagjöld 614,9mkr., annar rekstrarkostnaður 521,1mkr. og afskriftir 49,5mkr.
 • Heildartekjur í A-hluta eru áætlaðar 1.266,7mkr. og heildarútgjöld eru áætluð 1.170,9 mkr. Þar af eru laun og launatengd gjöld 614,9mkr., annar rekstrarkostnaður 510,7mkr. og afskriftir 45,3mkr.
 • Fjármunatekjur A og B hluta og A hluta eru áætluð sama fjárhæð eða 70,5mkr.
 • Rekstrarafgangur A og B hluta er áætlaður rúmar 167,6mkr. og í A-hluta tæpar 167,6mkr.
 • Skuldir og skuldbindingar A og B hluta í árslok 2023 eru áætlaðar 104,5mkr. og sama fjárhæð er áætluð í A-hluta.
 • Eigið fé A og B hluta er áætlað 4.100,8mkr. og A hluta 4.080,2mkr.
 • Veltufé frá rekstri árið 2023 í A og B hluta er áætlað 215,9mkr. en 211,6mkr. ef einungis er litið til A hluta.
 • Fjárfesting í A og B hluta er áætluð 841,5mkr. árið 2023.
 • Afborganir langtímalána eru engar og ekki er gert ráð fyrir að taka ný langtímalán á áætlunartímabilinu.
 • Áætlað er að í árslok 2023 verði handbært fé um 767,3mkr.

Forsendur fjárhagsáætlunar fyrir árin 2024 – 2026:

Tekjur og gjöld:

Grunnforsenda fyrir fjárhagsáætlun fyrir árið 2024-2026 er áætlun um fjárheimildir fyrir árið 2023 að teknu tilliti til framtíðarfjárfestinga, s.s. byggingu og rekstri nýs íþróttahúss. Áætlunin tekur mið af kostnaðarverðlagi ársins 2023. Kostnaðarliðir aðrir en laun breytast í takt við spá um breytingu neysluverðsvísitölu.
Útsvarstekjur breytast á milli ára í takt við launavísitölu eins og hún er áætluð í Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands auk spár um íbúaþróun.
Gert er ráð fyrir að launakostnaður breytist í takt við spá um þróun launavísitölu í Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands.

Helstu lykiltölur úr rekstri og efnahag árin 2024-2026, samantekið A og B hluti:

 • Rekstrarafkoma á tímabilinu verður jákvæð öll árin á bilinu 71,6-181,5mkr. eða uppsafnað á tímabilinu 329,3mkr.
 • Veltufé frá rekstri verður á bilinu 159,4-241,9mkr. á ári eða um 10,6-17,9% af rekstrartekjum, hæst 17,9% árið 2024 og 11,3% árið 2025.
 • Veltufjárhlutfall er áætlað 5,85 árið 2024, 4,87 árið 2025 og 3,9 árið 2026.

Skuldahlutfall heldur áfram að lækka en það var 9,6% árið 2021 og er áætlað 8,3%% árið 2023 og að það verði komið niður í 7,7% árið 2026.

Lokaorð:

Fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar 2023-2026 ber vott um áframhaldandi vöxt og uppbyggingu. Íbúar Hvalfjarðarsveitar hafa aldrei verið fleiri en nú, voru 754 talsins þann 3. nóvember sl. eða 58 fleiri en fyrir ári síðan, það er tæplega 9,8% fjölgun. Uppbygging hefur verið mikil, bæði í þéttbýliskjörnum sem og í dreifbýlinu og því ber að fagna að hvoru tveggja sé og ekki er útlit fyrir annað en að sú uppbygging muni haldi áfram.

Það er gott að geta áfram hlúð að góðri þjónustu við íbúa, að viðhaldi sé sinnt sem skyldi, að framkvæmdir séu í takt við efni og aðstæður hverju sinni og unnt sé að fara í stærri framkvæmdir s.s. byggingu nýs íþróttahúss og síðar leikskóla án fyrirhugaðrar lántöku og skuldsetningar sveitarfélagsins.

Sveitarstjóri færir starfsfólki á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar sem og forstöðumönnum öllum þakklæti fyrir þeirra mikilvæga framlag, aðkomu og vinnu við gerð fjárhagsáætlunarinnar.

Hvalfjarðarsveit 24. nóvember 2022
Linda Björk Pálsdóttir, sveitarstjóri

 

Fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar 2023-2026 má sjá hér