Fara í efni

Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd 2011-2013

18. fundur 17. desember 2012 kl. 11:00 - 13:00

Sævar Ari Finnbogason formaður, Björgvin Helgason aðalmaður, Arnheiður Hjörleifsdóttir aðalmaður og Daníel Ottesen aðalmaður.


Daníel Ottesen , ritaði fundargerð.

Einnig sat fundinn Hjörtur H. Kolsöe skipulags- og byggingarfulltrúi.

 


1. 1211047 - Athugasemdir við deiliskipulag, athafna-, hafnar- og iðnaðarsvæðis á Grundartanga, Vestursvæðis.


Samkvæmt rafpósti 13.12.2012 kl: 21:41

Afþakkar Ragnheiður Þorgrímsdóttir Kúludalsá að mæta á fund til skoðanaskipta vegna athugasemda við skipulag Vestursvæðis Grundartanga. Boðaður fundargestur frá MAST mætti einnig ekki.


2. 1202051 - Deiliskipulag, athafna, hafnarsvæðis og iðnaðarsvæðis á Grundartanga - vestursvæði.


Svör við innsendum athugasemdum:

Bréfritari

Þórarinn Jónsson,

Hálsi 1,

276 Kjósarhreppur

 

Jón Gíslason,

Baulubrekku

276, Kjósarhreppi

 

Athugasemdir í bréfi, dags. 15. nóv. sl., móttekið 19. nóv. sl. 1. Athugasemd um að ekki sé gerð krafa í deiliskipulagi um starfsleyfi vegna losunar í landfyllingu hafnarinnar

- Athugasemdin er óljós um hvort átt er almennt við landfyllingu við hafnarbakka með burðarhæfu efni, eða hvort átt er við losun í flæðigryfjur.

 

- Landfylling á hafnarsvæði, sem fjallað er um í deiliskipulagstillögunni, á sér stoð í aðalskipulagi. Skipulagsstofnun hefur fjallað um landfyllinguna
skv. 6. gr. laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum og ákvarðað að hún sé ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Um er að ræða stækkun á hafnarbakka sem hefur í för með sér rösklega 10 ha landfyllingu. Gert er ráð fyrir að landfyllingin verði að mestu leyti gerð með efni sem falli til við landmótun, formun lóða og gatnagerð innan iðnaðarsvæðis ofan við fyrirhugaða höfn. Umfram efni verði tekið úr námum í sjó eða á landi. Um er að ræða burðarhæf efni sem eru vel til þess fallin að nota í uppbyggingu hafnarbakkans. Virkt eftirlit er með því hverju sinni að óæskileg efni verði ekki losuð í landfyllinguna. Þessi framkvæmd er ekki háð starfsleyfi.

 

- Umhverfisstofnun hefur tilkynnt að gefa skuli út starfsleyfi fyrir flæði- og kerbrotagryfjur við Grundartanga. Umræddar gryfjur eru innan þess svæðis sem deiliskipulagstillagan nær yfir. Það er hins vegar ekki hlutverk deiliskipulagstillögunnar að fjalla um starfsleyfi. Þess vegna er það ekki gert.

 

2. Athugasemd um að ekki sé fjallað um fráveitumál svæðisins í deiliskipulaginu

- Lagt er til að tekið sé tillit til athugasemdarinnar og eftirfarandi texta bætt við skilmála deiliskipulagsins: ?Öllum fyrirtækjum á deiliskipulagssvæðinu verður gert að veita skólpi í rotþrær að teknu tilliti til stærðar og starfsemi viðkomandi fyrirtækis. Ofanvatni verður veitt til sjávar með aðallögn.?

 

3. Athugasemd um skort á viðbragðsáætlun í deiliskipulagi ef í ljós kemur að þynningarsvæði er rangt skilgreint og/eða skipulagið veldur skaða utan þynningarsvæðis

- Ákvörðun um skilgreiningu þynningarsvæðis vegna mengunar á skipulagssvæði er ekki í höndum sveitarfélagsins. Skilgreint þynningarsvæði nær yfir skipulagssvæði deiliskipulagsins. Deiliskipulagið er ekki réttur vettvangur til að fjalla um viðbragðsáætlanir vegna rangs skilgreinds þynningarsvæðis eða vegna skaða sem kann að hljótast utan þynningarsvæðis.

 

4. Athugasemd um að lýsingu og áætlun skorti í deiliskipulagi um hvernig draga eigi úr flúormengun

- Í aðalskipulagi sveitarfélagsins er lögð áhersla á fjölbreytilegt og öflugt atvinnulíf sem laðar að fyrirtæki og nýja starfsemi, auk þess sem getið er um það meginmarkmið að stuðla að nýsköpun í atvinnulífi með aðgerðum sem tryggja góð starfsskilyrði fyrir frumkvöðla. Í aðal- og deiliskipulagi er sú stefnumörkun að draga úr flúormengun á svæðinu eins og kostur er. Að mati sveitarfélagsins felst engin þversögn í því að stuðla jöfnum höndum að atvinnuuppbyggingu og vörnum gegn mengun. Til þess ber að líta að deiliskipulagstillagan ráðgerir á iðnaðarsvæði lítt mengandi iðnaðarstarfsemi, svo sem ýmis konar endur- og úrvinnslu, svo og aðra atvinnustarfsemi á hafnar- og athafnasvæðum þar sem lítil hætta er á mengun. Í deiliskipulagstillögunni er ekki gert ráð fyrir aukinni flúorlosandi starfsemi á svæðinu. Sú spurning hvernig draga megi úr losun flúors snýr fyrst og fremst að starfsemi Norðuráls og mengunarvörnum þess. Starfsemi álvers Norðuráls er háð starfsleyfi og um það er ekki fjallað í
þessari tillögu.

 

5. Athugasemd um að ásýnd skipulagssvæðis sé einungis milduð frá þjóðvegi en ekki sjó

- Samkvæmt aðalskipulagi skal stuðla að bættri ásýnd hafnarsvæðis frá þjóðvegi og nálægðri byggð. Í því skyni er gert ráð fyrir hljóðmön næst þjóðvegi, svo og sunnan Sjónarholtsvegar að landamerkjum Klafastaða og Galtalækjar. Með hliðsjón af deiliskipulagstillögum um uppbyggingu og stækkun hafnarbakka er óhægt um vik að koma þar fyrir mön í því skyni að milda ásýnd skipulagssvæðis frá sjó og sunnanverðum firðinum.

 

6. Athugasemd um skort á skilgreiningu í deiliskipulagi hvers konar starfsemi hafi í för með sér ?veruleg umhverfisáhrif? vegna iðnaðarsvæðis

- Í tillögu deiliskipulagsins er ekki gert ráð fyrir starfsemi sem líkleg er til að hafa veruleg umhverfisáhrif í för með sér. Í dæmaskyni er í tillögunni nefndur þungaiðnaður, svo sem álbræðsla, kísiljárnbræðla o.þ.h. sem ekki verður heimil innan deiliskipulagssvæðisins. Aukinheldur er fjallað um umsóknarferli, vaktanir, mótvægisaðgerðir, upplýsingaöflun, umsagnir Umhverfisstofnunar o.fl. í því skyni að fyrirbyggja starfsemi á svæðinu sem hefur í för með sér veruleg eða umtalsverð umhverfisáhrif. Með þessu móti er leitast við að fyrirbyggja, að starfsemi skjóti rótum á svæðinu sem hefur umtalsverð umhverfisáhrif í för með sér. Um skilgreiningu á hugtakinu umtalsverð umhverfisáhrif í deiliskipulagstillögu er nærtækt að hafa til hliðsjónar skilgreiningu hugtaksins í lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum: ?Veruleg óafturkræf umhverfisáhrif eða veruleg spjöll á umhverfinu sem ekki er hægt að fyrirbyggja eða bæta úr með mótvægisaðgerðum?. Það athugast að ekki er unnt að tilgreina með tæmandi hætti í deiliskipulagstillögu alla starfsemi sem telst hafa í för með sér veruleg umhverfisáhrif. Því er sá kostur talinn fýsilegri að viðhafa vandaða meðferð umsóknar um starfsemi, eftir atvikum í samráði við Umhverfisstofnun, sem getið er um að framan, til að stuðla að markmiðum deiliskipulagsins, að starfsemi þrífist á iðnaðarsvæðinu, sem er ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif. Það athugast að skilgreint iðnaðarsvæði samkvæmt deiliskipulagstillögu er einungis 7 ha.

 

7. Athugasemd um skort á úrræðum í deiliskipulagi ef kvartanir berast vegna ljósmengunar

- Í deiliskipulagstillögu kemur fram að ljósanotkun á hafnar-, iðnaðar- og athafnasvæðum, skuli takmarkast við nauðsynlegan öryggisbúnað. Þá skuli ljósgjafi vera hulinn eins og kostur er og raflýsing miði að mestu leyti við öryggissvæði. Þannig er leitast við að draga úr áhrifum ljósmengunar.

 

8. Athugasemd um áhrif deiliskipulags á aðliggjandi sveitarfélög

- Tillaga að deiliskipulagi tekur ekki til svæðis sem er aðliggjandi mörkum annars sveitarfélags. Því var deiliskipulagstillagan ekki kynnt fyrir öðru sveitarfélagi með vísan til 41. gr. skipulagslaga.

Bréfritari

 

Sigurbjörn Hjaltason

Kiðafell 2,

276 Kjósarhreppur

 

Athugasemdir í bréfi, dags. 15. nóv. sl., móttekið 19. nóv. sl.

 

1. Athugasemd um að ekki sé gerð krafa í deiliskipulagi um starfsleysi vegna losunar í landfyllingu hafnarinnar

- Athugasemdin er óljós um hvort átt er almennt við landfyllingu við hafnarbakka með burðarhæfu efni, eða hvort átt er við losun í flæðigryfjur.

 

- Landfylling á hafnarsvæði, sem fjallað er um í deiliskipulagstillögunni, á sér stoð í aðalskipulagi. Skipulagsstofnun hefur fjallað um landfyllinguna skv. 6. gr. laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum og ákvarðað að hún sé ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Um er að ræða stækkun á hafnarbakka sem hefur í för með sér rösklega 10 ha landfyllingu. Gert er ráð fyrir að landfyllingin verði að mestu leyti gerð með efni sem falli til við landmótun, formun lóða og gatnagerð innan iðnaðarsvæðis ofan við fyrirhugaða höfn. Umfram efni verði tekið úr námum í sjó eða á landi. Um er að ræða burðarhæf efni sem eru vel til þess fallin að nota í uppbyggingu hafnarbakkans. Virkt eftirlit er með því hverju sinni að óæskileg efni verði ekki losuð í landfyllinguna. Þessi framkvæmd er ekki háð starfsleyfi.

 

- Umhverfisstofnun hefur tilkynnt að gefa skuli út starfsleyfi fyrir flæði- og kerbrotagryfjur við Grundartanga. Umræddar gryfjur eru innan þess svæðis sem deiliskipulagstillagan nær yfir. Það er hins vegar ekki hlutverk deiliskipulagstillögunnar að fjalla um starfsleyfi. Þess vegna er það ekki gert.

 

2. Athugasemd um að ásýnd skipulagssvæðis sé einungis milduð frá þjóðvegi en ekki sunnanverðum firðinum

- Samkvæmt aðalskipulagi skal stuðla að bættri ásýnd hafnarsvæðis frá þjóðvegi og nálægðri byggð. Í því skyni er gert ráð fyrir hljóðmön næst þjóðvegi, svo og sunnan Sjónarholtsvegar að landamerkjum Klafastaða og Galtalækjar. Með hliðsjón af deiliskipulagstillögum um uppbyggingu og stækkun hafnarbakka er óhægt um vik að koma þar fyrir mön í því skyni að milda ásýnd skipulagssvæðis frá sjó og sunnanverðum firðinum.

 

3. Athugasemd um að ekki sé fjallað um í deiliskipulagi hvernig markmiðum um að draga úr ljósmengun verði náð og hver skuli sjá til þess

- Í deiliskipulagstillögu kemur fram að ljósanotkun á hafnar-, iðnaðar- og athafnasvæðum, skuli takmarkast við nauðsynlegan öryggisbúnað. Þá skuli ljósgjafi vera hulinn eins og kostur er og raflýsing miði að mestu leyti við öryggissvæði. Þannig er leitast við að draga úr áhrifum ljósmengunar.

 

4. Athugasemd um að ekki sé fjallað um fráveitumál svæðisins í deiliskipulagi - Lagt er til að tekið sé tillit til athugasemdarinnar og eftirfarandi texta bætt
við skilmála deiliskipulagsins: ?Öllum fyrirtækjum á deiliskipulagssvæðinu verður gert að veita skólpi í rotþrær að teknu tilliti til stærðar og starfsemi viðkomandi fyrirtækis. Ofanvatni verður veitt til sjávar með aðallögn.?

 

5. Athugasemd um að ekki sé gerð grein fyrir vöktunaráætlun í deiliskipulagi varðandi tiltekna umhverfisþætti og mótvægisaðgerðir

- Í aðalskipulagi kemur fram sú stefnumörkun að mótvægisaðgerðir vegna umhverfisáhrifa umhverfisþátta, svo og vöktunaráætlun viðkomandi umhverfisþátta skuli gerð skil í deiluskipulagi. Á litlum hluta deiliskipulagssvæðisins verður iðnaðarstarfsemi heimil. Um þetta er fjallað í deiliskipulagstillögunni, eftir því sem efni eru til, einkum varðandi flæðigryfjur og hljóðmön við þjóðveg. Árétta skal að ekki er talið líklegt að umhverfisáhrif deiliskipulagsins verði umtalsverð. Í deiliskipulagstillögu er gert ráð fyrir mótvægisaðgerðum og vöktun til að stemma stigu við óafturkræfum spjöllum á umhverfið.

6. Athugasemd um að ekki sé gerð grein fyrir orku- og vatnsöflun á deiliskipulagssvæðinu

- Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf. sem er í eigu Faxaflóahafna og sveitarfélagsins hefur samið við Elkem Ísland um samstarf í vatnsveitumálum fyrir skipulagssvæðið. Með notkun dælubúnaðar verður vatnsþörf svæðisins tryggð. Raforka á svæðið kemur frá tengivirki í Brennimel. Vatnsveita og raforkuvirki er hvort tveggja utan deiliskipulagssvæðis og því er ekki þörf á að fjalla um efnið í deiliskipulagstillögum.

 

Bréfritari

Ragnheiður Þorgrímsdóttir

Kúludalsá 1

301 Akranesi

 

Athugasemdir í bréfi, dags. 15. nóv. sl., móttekið 16. nóv. sl.

 

1. Athugasemd um að sveitarfélagið geti ekki siðferðilega séð staðið að frekari skipulagssamþykktum fyrir svæði sem nær yfir mengandi iðnað.

 

2. Ábending um að nýsköpun í atvinnurekstri við Hvalfjörð eigi undir högg að sækja vegna neikvæðra áhrifa frá iðjuverunum við Grundartanga.

 

3. Áskorun til sveitarstjórnar um að fylgjast betur með mengunarvanda vegna iðjuveranna og samþykkja ekki skipulagstillögur tengdar mengandi starfsemi, að svo komnu máli.

 

4. Boð um að kynna fyrir sveitarstjórn niðurstöður nokkurra mælinga er gerðar hafa verið á viðurkenndum rannsóknarstofum á lífsýnum hrossa frá Kúludalsá, sem benda til þess að þynningarsvæði fyrir flúor standist ekki mengunarálag.

- Athugasemdir bréfritara kalla ekki á efnisleg svör um deiliskipulagið.

 

Bréfritari
Þórarinn Jónsson formaður f.h.

Umhverfisvaktar við Hvalfjörð

Kúludalsá 1

301 Akranesi

 

Athugasemdir í bréfi, ódags., móttekið 16. nóv. sl.

 

1. Athugasemd um áhrif deiliskipulags á aðliggjandi sveitarfélög

- Tillaga að deiliskipulagi tekur ekki til svæðis sem er aðliggjandi mörkum annars sveitarfélags. Því var deiliskipulagstillagan ekki kynnt fyrir öðru sveitarfélagi með vísan til 41. gr. skipulagslaga.

 

2. Athugasemd um að einungis sé gert ráð fyrir hljóðmön vestan megin athafnasvæðis

- Samkvæmt aðalskipulagi skal stuðla að bættri ásýnd hafnarsvæðis frá þjóðvegi og nálægðri byggð. Í því skyni er gert ráð fyrir hljóðmön næst þjóðvegi, svo og sunnan Sjónarholtsvegar að landamerkjum Klafastaða og Galtalækjar. Með hliðsjón af deiliskipulagstillögum um uppbyggingu og stækkun hafnarbakka er óhægt um vik að koma þar fyrir mön í því skyni að milda ásýnd skipulagssvæðis frá sjó og sunnanverðum firðinum.

 

3. Athugasemd um hvernig það að auka við flúorlosandi starfsemi á skipulagssvæði samræmist því markmiði deiliskipulags að draga úr flúormengun.

- Í aðalskipulagi sveitarfélagsins er lögð áhersla á fjölbreytilegt og öflugt atvinnulíf sem laðar að fyrirtæki og nýja starfsemi, auk þess sem getið er um það meginmarkmið að stuðla að nýsköpun í atvinnulífi með aðgerðum sem tryggja góð starfsskilyrði fyrir frumkvöðla. Í aðal- og deiliskipulagi er sú stefnumörkun að draga úr flúormengun á svæðinu eins og kostur er. Að mati sveitarfélagsins felst engin þversögn í því að stuðla jöfnum höndum að atvinnuuppbyggingu og vörnum gegn mengun. Til þess ber að líta að deiliskipulagstillagan ráðgerir á iðnaðarsvæði lítt mengandi iðnaðarstarfsemi, svo sem ýmis konar endur- og úrvinnslu, svo og aðra atvinnustarfsemi á hafnar- og athafnasvæðum þar sem lítil hætta er á mengun. Í deiliskipulagstillögunni er ekki gert ráð fyrir aukinni flúorlosandi starfsemi á svæðinu. Sú spurning hvernig draga megi úr losun flúors snýr fyrst og fremst að starfsemi Norðuráls og mengunarvörnum þess. Starfsemi álvers Norðuráls er háð starfsleyfi og um það er ekki fjallað í þessari tillögu.

 

Nefndin leggur til við sveitarstjórn að eftirfarandi skilmálum um fráveitumál sé bætt við skilmála deiliskipulagsins: ? Öllum fyrirtækjum á deiliskipulagssvæðinu verður gert að veita skólpi í rotþrær að teknu tilliti til stærðar og starfsemi viðkomandi fyrirtækis. Ofanvatni verður veitt til sjávar með aðallögn.? og að sveitarstjórn samþykki deiliskipulagið samkvæmt 41. gr skipulagslaga nr. 123/2010. SAF.DO.samþykkja.

BH.AH sitja hjá við afgreiðslu þessa liðar.

 

Bókun nefndarinnar: Nefndin felur skipulags- og byggingarfulltrúa að koma á viðræðum við Faxaflóahafnir um framtíðarstefnu varðandi frárennslismál alls Gundartangasvæðisins í heild.

 

Fyrirspurn frá AH.

 

Í ljósi þeirra athugasemda sem bárust við deiliskipulagstillöguna leggur AH fram eftirfarandi fyrirspurnir og óskar eftir skriflegum svörum fyrir næsta fund sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar:

 

- Hvaða möguleika hefur sveitarfélagið á að setja inn ákvæði í deiliskipulagsskilmála er varðar ásýnd skipulagssvæðisins frá sjó?

- Hver er stefna Faxaflóahafna í fráveitumálum á svæðinu?

- Á hvers ábyrgð er það að skilgreina, og/eða endurskilgreina þynningarsvæðið vegna mengunar á Grundartangasvæðinu?

3. 1202022 - Brennimelur - Blanda, breyting á aðalskipulagi.


Frestað.

4. 1202023 - Brennimelslína 1. breyting á aðalskipulagi.


AH vék af fundi undir þessum lið. Frestað. Nefndin telur einsýnt að valkostir 1(láglendisleið) og 2(Álftaskarðsleið) sem kynntir voru á aðalskipulagstillögu njóta ekki stuðnings nefndarinnar.

5. 1211030 - Sótt er um leyfi til að stofna lóð.


Nefndin óskar eftir upplýsingum um aðkomu að lóð, neysluvatn og fjarlægð byggingarreits frá sjávarmáli.

6. 1211037 - Gandheimar stofnun lóðar


Nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja erindið.


7. 1210034 - Kalastaðir, stofnun lóðar.


Nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja erindið.


8. 1210077 - Varðar niðurfellingu lóða á Grundartanga.


Lagt fram til kynningar.


9. 1211055 - Samningur um eignarhald og skiptingu sameignar milli eigenda jarðarinnar Litla-Botns í Hvalfjarðarsveit.


Nefndin legggur til við sveitarstjórn að samþykkja erindið.


10. 1212031 - Stofnun lóðar í fasteignaskrá Ölver


Frestað til næsta fundar.

 

11. 1212002F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 13


Afgreiðsla kynnt.


11.1. 1212022 - Umsókn um byggingarleyfi


Afgreiðsla kynnt.


11.2. 1212025 - Ártröð 16. Umsókn um byggingarleyfi


Afgreiðsla kynnt.

11.3. 1212026 - Grænahlíð 3. Kalastaðalandi. Umsókn um byggingarleyfi


Afgreiðsla kynnt.


11.4. 1212027 - Tjarnarás 10. Umsókn um byggingarleyfi


Afgreiðsla kynnt.

11.5. 1212028 - Umsókn um framkvæmdaleyfi


Afgreiðsla kynnt.


11.6. 1212029 - Umsókn um byggingarleyfi


Afgreiðsla kynnt.

 

11.7. 1212030 - Umsókn um byggingarleyfi


Afgreiðsla kynnt.


12. 1211036 - Umhverfisúttekt á Grundartanga.


Lagt fram.


13. 1212006 - Úttekt á brunavörnum á iðnaðarsvæðinu á Grundartanga.


Lagt fram.


14. 1212009 - Ályktun sem samþykkt var á aðalfundi Skógræktarfélagsins 2012.


Lagt fram.

 

 

Fleira gerðist ekki. Fundargerðin upp lesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 14:15 .

Efni síðunnar