Fara í efni
Hafnarfjall
-0 ESE 1 m/s
Akrafjall
1 WNW 1 m/s
Þyrill
1 E 2 m/s

Reglur um fjárhagsaðstoð

Fjölskyldu- og frístundanefnd Hvalfjarðarsveitar


Reglur um fjárhagsaðstoð.


1.  kafli
Almenn atriði
1.  grein
Inntak fjárhagsaðstoðar.

Skylt er að veita fjárhagsaðstoð til framfærslu einstaklinga og fjölskyldna sem ekki geta séð sér sínum farborða án aðstoðar, sbr. lV. og V1. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, með síðari breytingum, sbr. og lll. kafla þessara reglna.
Fjárhagsaðstoð skal veitt fólki í tímabundnum erfiðleikum og er hugsuð sem aðstoð við einstaklinga og fjölskyldur til að mæta grunnþörfum þeirra.
Gefa skal sérstakan gaum að fjárhagslegum og félagslegum aðstæðum barnafjölskyldna og meta sérstaklega þarfir barna vegna þátttöku þeirra í þroskavænlegu félagsstarfi, í samræmi við 30. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, með síðari breytingum, sbr. og 15. og 16. gr. þessara reglna.
Jafnan skal kanna til þrautar rétt umsækjanda til annarra greiðslna, þar  með talið frá almannatryggingum, atvinnuleysistryggingum, lífeyrissjóðum og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, svo og skal kanna rétt til aðstoðar samkvæmt öðrum lögum, þ.m.t. lögum um námsstyrki.
Fjárhagsaðstoð skal veitt í eðlilegum tengslum við önnur úrræði félagsþjónustu Hvalfjarðarsveitar, svo sem ráðgjöf og leiðbeiningar í samræmi við V.kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.

2.  grein
Framfærsluskylda

Hverjum manni er skylt að framfæra sjálfan sig, maka sinn og börn yngri en 18 ára.  Þeim sem sækir um aðstoð samkvæmt reglum þessum er skylt að leita sér að atvinnu og taka þeirri atvinnu sem býðst nema því aðeins að veikindi, örorka, hár aldur eða aðrar gildar ástæður hamli því.
Fólk sem er í skráðri sambúð í Þjóðskrá á sama rétt til fjárhagsaðstoðar og hjón.  Sambúðin skal hafa verið skráð í Þjóðskrá í a.m.k. eitt ár áður en umsókn er lögð fram, sbr. 19.gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.

3.  grein
Réttur fylgir lögheimili

Einstaklingar með lögheimili í Hvalfjarðarsveit geta sótt um fjárhagsaðstoð skv. reglum þessum.  Þurfi fólk á skyndilegri aðstoð að halda í dvalarsveitarfélagi er skylt að veita tímabundna aðstoð.    Skal um það haft samráð við lögheimilissveitarfélag og aðstoð metin og veitt í samræmi við reglur þessar.
Lögheimilissveitarfélag endurgreiðir  dvalarsveitarfélagi kostnaðinn, sbr. 14. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. 

4.  grein
Form fjárhagsaðstoðar

Fjárhagsaðstoð er ýmist veitt sem styrkur eða lán.  Ef umsækjandi óskar þess skal aðstoðin veitt sem lán svo og ef könnun leiðir í ljós að eðlilegt sé að gera kröfur um endurgreiðslu með tilliti til eigna og framtíðartekna, sbr. 22. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.    Skal þess sérstaklega getið í skriflegri skuldarviðurkenningu með hvaða hætti og hvenær lánið skuli endurgreitt, m.a með því að lánþegi veiti lánveitenda umboð til þess að taka við væntanlegum bótum, launum eða endurgreiðslum.    Lán skal vera vaxtalaust.    Ekki skal veita nýtt lán ef eldra lán er í vanskilum. Ákvörðun um að breyta láni í styrk eða skuldbreyta láni skal tekin af fjölskyldu- og frístundanefnd.

5.  grein
Tímabil samþykkis hverju sinni

Fjárhagsaðstoð skal að öðru jöfnu vera greidd einn mánuð í senn og skulu ákvarðanir um aðstoð að jafnaði ekki ná yfir lengra tímabil en þrjá mánuði.    Þegar umsækjandi fær jafnframt bætur frá Tryggingarstofnun ríkisins og ljóst að aðstæður hans muni ekki breytast, er heimilt að sækja um aðstoð í sex mánuði í senn.    Aðstæður þeirra sem fengið hafa fjárhagsaðstoð lengur en sex mánuði skulu kannaðir sérstaklega, félagsleg  ráðgjöf veitt í samræmi við V. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og máli vísað til umboðsmanns skuldara ef við á.  Í undantekningartilvikum er heimilt að veita fjárhagsaðstoð vikulega vegna sérstakra aðstæðna.

6.  grein
Fjárhagsaðstoð aftur í tímann

Fjárhagsaðstoð er  ekki greidd aftur í tímann jafnvel þó umsækjandi hafi átt rétt á aðstoð en ekki leitað hennar. Fjölskyldu-  og frístundanefnd  Hvalfjarðarsveitar getur í undantekningartilvikum samþykkt að aðstoð skuli greidd aftur í tímann. Eigi  umsækjandi rétt á fjárhagsaðstoð gildir rétturinn frá þeim tíma sem umsókn var mótttekin og öll gögn hafa borist.

ll. kafli
Umsókn um fjárhagsaðstoð
7.  grein
Umsókn og fylgigögn

Umsókn um fjárhagsaðstoð skal leggja fram hjá  fjölskyldu-  og frístundanefnd  Hvalfjarðarsveitar.    Í neyðartilfellum er heimilt að leggja umsókn fram í dvalarsveitarfélagi, sbr. 4 gr.    Við mat á beiðnum um fjárhagsaðstoð skulu eftirfarandi gögn liggja fyrir:
a)  Umsókn skal undirrituð á sérstakt umsóknareyðublað, þar sem fram komi upplýsingar um umsækjanda, þar með talið lögheimili, fjölskyldugerð, nafn maka og barna á framfæri og nákvæmar upplýsingar um tekjur og eignir. 3 b)  Umsókn skal fylgja staðfest skattframtal vegna síðastliðins árs,  tekjuyfirlit sem sýnir mánaðarlegar tekjur umsækjanda og gjöld,  afrit af  launaseðlum fyrir tvo  síðustu mánuði ef um atvinnutekjur er að ræða.
c)  Aðrar greiðslur til umsækjanda og maka hans þann mánuð sem umsóknin er lögð fram þar með taldar greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins, innlendum og erlendum lífeyrissjóðum, Atvinnuleysistryggingasjóði, sjúkrasjóðum stéttarfélaga, bönkum, lánastofnunum eða öðrum aðilum. 
d)  Viðbótarupplýsingar sem félagsþjónustan hefur aflað um hagi umsækjanda og rétt hans til greiðslu frá Tryggingastofnun ríkisins, sjúkrasamlagi, lífeyrissjóðum, verkalýðsfélaga, atvinnuleysistryggingum eða öðrum aðilum.  Einnig upplýsingum um lánamöguleika ef slíkt á við.  Samráð skal hafa við umsækjanda áður en  upplýsinga er leitað sbr. 59. Og 62. laga um
félagsþjónustu sveitarfélaga. Heimilt er að hafna aðstoð ef umsækjandi neitar leyfis til að afla upplýsinga t.d. úr lífeyrissjóðum.
e)  Þegar umsækjandi er atvinnulaus skal hann framvísa staðfestingu frá vinnumumálastofnun um að beðið sé eftir bótum eða að viðkomandi sé á skrá vegna atvinnuleitar.    Hafi umsækjandi ekki fengið atvinnuleysisbætur vegna veikinda skal hann framvísa
læknisvottorði.   Hafi hann ekki skráð sig hjá vinnumálastofnun, án viðhlítandi skýringa,  missir hann hlutfallslega rétt til fjárhagsaðstoðar það tímabil. Víkja má frá framangreindum kröfum um framlagningu gagna sé um rökstutt neyðartilvik að ræða.
Við meðferð og vinnslu umsókna ber að sýna umsækjanda fyllstu virðingu og gæta trúnaðar um málefni hans.


lll. Kafli
Réttur til fjárhagsaðstoðar
Mat á fjárþörf og útreikningur fjárhagsaðstoðar
8.  grein
Mat á fjárþörf

Við ákvörðun á fjárhagsaðstoð skal grunnfjárþörf til framfærslu, sbr. 11. gr. lögð til grundvallar og frá henni dregnar heildartekjur sbr. 12. gr.  Tekið skal tillit til sérstakra aðstæðna eftir því sem við á, sbr. reglur þessar.

9.  grein
Grunnfjárhæð

Fjárhagsaðstoð til einstaklings 18 ára og eldri tekur mið af útgjöldum vegna daglegs heimilishalds og getur numið allt að  178.985  kr. Framfærslugrunnur vegna einstaklings hefur stuðulinn 1.0 en vegna hjóna og fólks í sambúð stuðulinn 1.6. Ofangreind upphæð breytist í janúar ár hvert samkvæmt 4 samþykkt  fjölskyldu-  og frístundanefndas  hverju sinni og almennt með hliðsjón af hækkun
neyslivísitölu milli ára.Mat á fjárhagsaðstoð er óháð því hvort barn eða börn búi á heimilinu. Við afgreiðslu fjárhagsaðstoðar er gert ráð fyrir því að aukalegur kostnaður vegna barna greiðist af barnabótum, barnabótaauka og meðlögum ef við á.
Við  ákvörðun grunnfjárhæðar eru hafðar til hliðsjónar greiðslur almannatrygginga á hverjum tíma sem nema samanlagðri mánaðargreiðslu örorkulífeyris, tekjutryggingar örorkulífeyrisþega og heimilisuppbótar.
Hafi umsækjandi ekki sýnt virkni í atvinnuleit, án viðhlítandi skýringa, missir hann hlutfallslega rétt til fjárhagsaðstoðar það tímabil.
Hafni umsækjandi vinnu skal aðstoð skerðast að hálfu þann mánuð er vinnu er hafnað og mánuðinn þar á eftir.
Þegar umsækjandi býr í foreldrahúsum, hjá ættingjum eða öðrum,  sem ætla má að taki þátt í framfærslu viðkomandi með beinum eða óbeinum hætti, skal reiknuð  framfærsla sem nemur helmingi af reiknaðri fjárþörf. 
Hafi einstaklingur sem býr í foreldrahúsum forsjá barns, skal viðkomandi reiknuð full grunnfjárhæð.
Kostnaði  vegna húsnæðis er mætt með húsaleigubótum ef fólk leigir á frjálsum markaði og vaxtabótum hjá fólki sem hefur keypt sér íbúðir.
Einstaklingar sem stunda nám sem er lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna, njóta ekki réttar til fjárhagsaðstoðar. Aðrir námsmenn eiga ekki rétt til fjárhagsaðstoðar til framfærslu nema fullnægt sé skilyrðum 14. gr. um námsstyrki/lán vegna náms.
Einstaklingar sem afplána fangelsisdóm eiga ekki rétt á fjárhagsaðstoð á meðan þeir sitja í fangelsi.

10.  grein
Tekjur umsækjanda

Allar tekjur einstaklings og maka ef við á, í þeim mánuði sem sótt er um og mánuðinum á undan eru taldar með við mat á fjárþörf.    Með tekjum er hér átt við allar tekjur einstaklings og maka, sem ekki eru sérstaklega til framfærslu barna.
a)  Mæðra og feðralaun  reiknast umsækjanda til tekna þ.e. atvinnutekjur, allar skattskyldar tekjur TR, greiðslur úr lífeyrissjóðum, atvinnuleysisbætur, leigutekjur, heimagreiðslur o.s.frv.
b)  Eigi umsækjandi rétt á atvinnuleysisbótum, skal reikna þær honum til tekna, nema framvísað sé læknisvottorði.  Miða skal við heildartekjur áður en skattar eru dregnir frá.

11.grein
Eignir umsækjanda/maka

Eigi umsækjandi, maki hans eða sambýlismaður  eignir umfram íbúðarhúsnæði sem umsækjandi eða fjölskylda hans býr í og eina fjölskyldubifreið eða hafi hann nýlega selt eignir sínar, skal honum vísað á lánafyrirgreiðslu banka og sparisjóða þó að tekjur hans séu lægri en grunnfjárhæð.
Fjölskyldu-  og frístundanefnd  áskilur sér rétt til að leita eftir ráðgjöf fyrir viðkomandi umsækjanda frá umboðsmanni skuldara þegar nefndin telur þess þörf.

Sérákvæði
12.grein
Atvinnurekendur, sjálfstætt starfandi einstaklingar og fólk í hlutastörfum.

Atvinnurekendur og sjálfstætt starfandi einstaklingar, sem hafa lægri tekjur en sem nemur grunnfjárhæð, eiga rétt á fjárhagsaðstoð að því tilskildu að þeir hafi stöðvað atvinnurekstur og leitað réttar síns til atvinnuleysisbóta í samræmi við ákvæði laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 12/1997.
Sé umsækjandi sjálfstætt starfandi og/eða launþegi í hlutastarfi með tekjur undir grunnfjárhæð skal gerð krafa um að viðkomandi skrái sig hjá vinnumálastofnun og leiti að fullu starfi.
Stundi umsækandi búrekstur skal mat á tekjum byggt á skattframtali síðasta árs vegna umsókna sem berast fyrir 1.júlí. Með umsóknum sem berast síðar skal einnig fylgja rekstrar-og efnahagsyfirlit uppfært til 30. júní sl. Þá liggji einnig fyrir greiðslumark búsins, breytingar á bústofni, yfirlit yfir eignir og skuldir aðrar en þær er tengjast viðkomandi rekstri, auk tekna utan  bús undanfarna tvo mánuði.
Fjárþörf skal miða við grunnfjárþörf.

lV. kafli
Heimildir vegna sérstakra aðstæðna
13.grein
Aðstoð til foreldra vegna barna á þeirra framfæri

a)  Heimilt er að veita sérstaka fjárhagsaðstoð til foreldra, sem hafa haft tekjur undanfarna fjóra mánuði sem eru við eða lægri en grunnfjárhæðin.    Um er að ræða aðstoð til að greiða fyrir skólamáltíðir, og/eða þáttöku barns í þroskandi félags-  og tómstundastarfi.    Ætíð skal vera um tímabundna aðstoð að ræða sem sætir endurskoðun á  þriggja  mánaða fresti.
Viðmiðunarmörk aðstoðar með hverju barni eru að hámarki kr  10% af grunnfjárhæð einstaklings á mánuði.
b)  Námsstyrkur:  Heimilt er að veita tekjulágum foreldrum fjárstyrk vegna  náms 16 og 17 ára barna þeirra.  Hér er átt við foreldra sem hafa haft tekjur á eða undir grunnfjárhæð undanfarna 6 mánuði eða lengur. Skal styrkurinn miða að því að greiða áætlaðan
bókakostnað og skólagjöld.  6c)  Fæðingarstyrkur:  Heimilt er að veita fæðingarstyrk til foreldra sem eru að eiga sitt fyrsta
barn og eru með tekjur undir viðmiðunarmörkum og hafa átt við félagslega erfiðleika að etja.
Aðstoðin er hugsuð til þess að kaupa útbúnað vegna barnsins s.s. vagn, rúm o.s.frv. Hámarks aðstoð er 50% af grunnfjárhæð einstaklings.

14. grein
Námsstyrkir

Námsstyrki er heimilt að veita í eftirfarandi tilvikum og aðstoðin miðast við grunnfjárhæð ásamt almennum skólagjöldum, innritunarkostnaði og bókakostnaði:
a) til einstaklinga/einstæðra foreldra 18  –  24 ára sem átt hafa við mikla félagslega erfiðleika og hafa ekki lokið grunnskóla eða framhaldsskóla.  Viðkomandi þurfa að hafa haft atvinnutekjur undir kr. 1.000.000 undanfarna tólf mánuði.  Aðstoðin skal vera liður í umfangsmeiri vinnu félagsmálastjóra og fjármálastjóra sem miðar m.a. að því að gera viðkomandi kleift að lifa efnahagslega sjálfstæðu lífi.
b) til einstaklinga sem hafa verið atvinnulausir án bótaréttar eða þegið fjárhagsaðstoð í sex mánuði eða lengur og hafa ekki lokið grunnnámi sem gefur rétt á námsláni.   Leggja þarf inn umsókn tveimur mánuðum áður en námið hefst.  Félagsmálastjóri og námsmaður skulu gera með sér samkomulag um hvernig skuli staðið að skilum varðandi skólasókn, námsframvindu og/eða einkunnir.  Einkunnum skal þó ætíð skilað í  annarlok. Miðað skal við að námið leiði til þess að nemandi geti síðar hafið nám sem
er lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna.
Ákvarðanir um námskostnað skulu teknar fyrir hverja önn og er heimilt að halda námsaðstoð áfram með hliðsjón af námsframvindu.  Meðlag sem umsækjandi kann að fá reiknast honum til tekna.

15.  Grein
Sérstakir styrkir

a)  Húsbúnaðarstyrkur  til öryrkja sem eru að hefja sjálfstæða búsetu. Hámarksaðstoð er 50% af grunnfjárhæð einstaklingsins.  Húsbúnaðarstyrkir greiðast einu sinni.
b)  Fermingarstyrkur  til fjölskyldna með tekjur undir viðmiðunarmörkum sem nemur 50% af grunnfjárhæð einstaklings.
c)  Hátíðarstyrkur/jólastyrkur  getur numið allt að 50% af grunnaðstoð einstaklings og að öllu jöfnu aðeins veitt þeim sem eiga við sérstaka erfiðleika að etja og hafa verið undir eða á viðmiðunarmörkum fjárhagsaðstoðar undanfarna 6 mánuði.
d)  Greiðlsluerfiðleikar: Heimilt er að veita fjárhagsaðstoð vegna greiðsluerfiðleika og til kaupa á nauðsynjum, svo sem gleraugum, fatnaði, heyrnatækjum, öryggishnapp,  og öðrum hjálpartækjum sem Tryggingarstofnun rkisins tekur ekki þátt í að greiða. Hámarksmstyrkur til er 50% af grunnfjárhæð.
Greiðsla sérfræðiaðstoðar
I. Heimilt er að veita einstaklingum í eftirtöldum aðstæðum fjárhagsaðstoð til greiðslu viðtala hjá geðlæknum og sálfræðingum.
a) einstaklingum sem búa við mikla og langvarandi félagslega erfiðleika.
b) einstaklingum eða fjölskyldum sem hafa orðið fyrir alvarlegum áföllum, svo sem alvarlegu ofbeldi. Viðmiðunarmörk aðstoðar eru  50% af grunnfjárhæð  einstaklings.

c) Styrkur til nauðsynlegra  tannviðgerða  fyrir fólk sem hefur átt við langvarandi atvinnuleysi að stríða eða er öryrkjar. Hámarksmstyrkur til tannviðgerða er 50% af grunnfjárhæð einstaklings. Kostnaðaráætlun tannlæknis skal ávalt fylgja með umsókn.
Útfararstyrkir
Heimilt er að veita aðstoð til greiðslu útfararkostnaðar þegar staðreynt hefur verið að dánarbúið geti ekki staðið undir útför hins látna. Útfararstyrkur getur numið grunnfjárhæð einstaklings.
Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn um útfararstyrk:
• Staðfest ljósrit af skattaframtali hins látna.
• launaseðlar og greiðsluyfirlit frá tryggingum og lífeyrissjóðum.
• staðfesting frá stéttarfélagi um rétt til útfararstyrks.
• tilkynning sýslumanns um skiptalok á grundvelli eignayfirlýsingar, svr. 25 gr. laga um skipti á dánarbúum o.fl., nr. 20/1991, eða einkaskiptaleyfi útgefið af sýslumanni til erfingja skv. 31. gr., sbr. 28 gr. laga um skipti á dánarbúum o.fl.
Heimilt er að veita eftirlifandi maka lán eða styrk vegna útfararkostnaðar þegar dánarbúið getur ekki greitt fyrir útför hins látna og eignir eftirlifand maka eru ekki aðrar en íbúðarhúsnæði sem umsækjandi býr í.
Heimilt er að veita tekjulágu foreldri eða foreldrum fjárhagsaðstoð vegna útfararkostnaðs barns.
Samþykkt aðstoð greiðist gegn framvísun reiknings frá útfararstofu og annara gagna um kostnað vegna útfarar.

16. grein
Aðstoð vegna sérstakra erfiðleika

Heimilt er að veita einstaklingum, hjónum eða sambúðarfólki  lán eða styrk vegna mikilla fjárhagslegra og félagslegra erfiðleika að uppfylltum öllum neðangreindum skilyrðum:
a)  að  staðfest sé að umsækjandi hafi ekki aðgang að lánafyrirgreiðslu banka, sparisjóða eða annarra lánastofnana.  8
b)  að  fyrir liggi yfirlit ráðgjafa  fjölskyldu-  og frístundanefndar  eða  umboðsmanns skuldara  um fjárhagsstöðu umsækjanda og tillögur að úrbótum þegar við á.
c)  að  fyrir liggi á hvern hátt lán eða styrkur muni breyta skuldastöðu umsækjanda til hins betra þegar til lengri tíma er litið.
d) að fyrir liggi samkomulag um félagslega ráðgjöf og/eða fjármálaráðgjöf.
e) að öllu jöfnu skal viðkomandi vera í greiðsluþjónustu banka.
f)Þegar um lán er að ræða skal greiðsluáætlun fylgja með umsókn.
Eigi er heimilt að veita styrki eða lán til greiðslu skulda við banka, sparisjóði og aðrar lánastofnanir, s.s. greiðslukortafyrirtæki. Þá er hvorki heimilt að veita styrk eða lán til greiðslu skattaskulda og sekta, né heldur til greiðslu skulda við einkaaðila.
Lán skal ekki veitt ef ljóst er að umsækandi muni ekki geta staðið undir afborgunum af því.

V. kafli.
Málsmeðferð
17. grein
Málsmeðferðarreglur

Málsmeðferð sbr. ákvæði stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 og ákvæði XV. og XVl. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga  nr. 40/1991.

18. grein
Könnun á aðstæðum

Kanna skal aðstæður umsækjanda svo fljótt sem unnt er eftir að umsókn um fjárhagsaðstoð hefur borist. Sama á við ef fjölskyldu- og frístundanefnd berast upplýsingar um nauðsyn á aðstoð með öðrum hætti. Fjölskyldu-  og frístundanefnd  skal taka ákvörðun í máli svo fljótt sem unnt er og sjá jafnframt til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin. 

19. grein
Samvinna við umsækjanda

Öflun gagna og upplýsinga skal unnin í samvinnu við umsækjanda. Við meðferð umsóknar og ákvarðanatöku skal leitast við að hafa samvinnu og samráð við umsækjanda eftir því sem unnt er, að öðrum kosti umboðsmanns hans ef við á. Umboðsmaður skal framvísa skriflegu umboði.

20. grein
Varðveisla gagna, trúnaður og aðgangur að gögnum

Málsgögn er varða persónulega hagi einstaklinga skulu varðveitt með tryggilegum hætti. Hafi starfsmenn kynnst einkahögum umsækjanda eða annarra í starfi sínu er þeim óheimilt að fjalla um þau mál við óviðkomandi nema að fengnu samþykki viðkomandi.
Umsækjandi á rétt á að kynna sér upplýsingar úr skráðum gögnum sem varða mál hans að svo miklu leyti sem það stangast ekki á við trúnað gagnvart öðrum.

21. grein
Leiðbeiningar til umsækjanda

Við afgreiðslu umsóknar skal starfsmaður aðstoða umsækjanda um félagslega og fjárhagslega ráðgjöf og veita upplýsingar og leiðbeiningar um réttindi sem hann kann að eiga annars staðar.
Berist skriflegt erindi sem ekki snertir starfssvið félagsþjónustu Hvalfjarðarsveitar, skal starfsmaður í samráði við umsækjanda framsenda erindið á réttan stað svo fljótt sem auðið er.

22. grein
Niðurstaða og rökstuðningur synjunar

Kynna skal niðurstöðu umsóknar svo fljótt sem unnt er. Sé umsókn hafnað í heild eða að hluta skal umsækjandi fá skriflegt svar þar sem ákvörðun er rökstudd með skýrum hætti með vísan til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og reglna sveitarfélagsins um fjárhagsaðstoð.

23. grein
Rangar eða villandi upplýsingar

Fjárhagsaðstoð veitt á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga af hendi skjólstæðings er ætíð endurkræf og getur fjölskyldu- og frístundanefnd endurkrafið viðkomandi um fjárhæðina samkvæmt almennum reglum kröfuréttar.
Ef sannreynt er við vinnslu máls að upplýsingar sem umsækjandi hefur veitt eru rangar eða villandi stöðvast afgreiðsla umsóknar.


24. grein
Ákvarðanir

Heimildir til ákvarðana samkvæmt reglum þessum tekur fjölskyldu- og frístundanefndHvalfjarðarsveitar.

25. grein
Kynning á ákvörðun um fjárhagsaðstoð

Fjölskyldu-  og frístundanefnd  Hvalfjarðsrsveitar skal kynna umsækjanda niðurstöðu tryggilega og kynna honum um leið rétt hans til að visa ákvörðun fjölskyldu-  og frístundanefndar  til úrskurðarnefndar félagsþjónustu.

26. grein
Málskot til úrskurðarnefndar félagsþjónustu

Umsækjandi getur skotið ákvörðun fjölskyldu-  og frístundanefndar  til úrskurðarnefndar félagsþjónustu. Skal það gert innan  þriggja mánaða  frá því umsækjanda barst vitneskja um ákvörðun fjölskyldu- og frístundanefndar Hvalfjarðarsveitar.

27. grein
Gildistaka

Reglur þessar  eru  bygðar  á leiðbeiningum  velferðarráðuneytisins  varðandi reglur sveitarfélaga um fjárhagsaðstoð.
Reglur þessar voru samþykktar í sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar 03.04.2007.
Samþykkt á 257. fundi sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar, 13. febrúar 2018.
Reglur þessar voru samþykktar á 279. Fundi sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar, 22.01.2019.
Reglur þessar taka gildi þann sama dag.